Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – dar daugiau elektroninių paslaugų ir galimybių

2016-01-11

Baigiantis pirmajam šių metų mėnesiui informacinės sistemos „Infostatyba“ naudotojai pajus naujas modernizuotos sistemos galimybes. Greta jau įprastomis tapusių elektroninių paslaugų bus galima nuotoliniu būdu ne tik pateikti elektroniniu parašu pasirašytą su statyba susijusį prašymą, bet ir suteikti pačią paslaugą – išduoti dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu.

Galimybės pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu IS „Infostatyba“ sudarytos vadovaujantis šiuo metu galiojančiais elektroninio parašo naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais. Nuo 2017 metų įstaigos turės priimti rašytiniams dokumentams prilygintus elektroninius dokumentus, parengtus pagal Elektroninio dokumento specifikaciją.

Ne tik popierinius, bet ir elektroninius dokumentus Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) galima teikti jau nuo 2009 metų. Pavyzdžiui, norint atlikti statinio statybos užbaigimo procedūras, statytojas kartu su prašymu jau privalėjo  pateikti kompiuterinę laikmeną su statinio projekto įrašu, taip pat galėjo teikti ir kitus dokumentus elektronine forma.

Užbaigus dar vieną IS „Infostatyba“ modernizavimo etapą, atsiranda dar daugiau galimybių. Sistemos naudotojo patogumui sukurtas vedlys prašymams pildyti (wizard). Statytojui nereikės tiesiogiai bendrauti ir su statinio projektui parengti būtinas prisijungimo sąlygas ir specialiuosius architektūros reikalavimus išduodančiais subjektais – tereikės „Infostatyboje“ pateikti prašymą su pridėtais reikiamais dokumentais ir sulaukti atsakymo. Taip pat statytojai ar užsakovai šioje sistemoje galės rasti informaciją apie statybos srityje atestuotų asmenų veiklą.

Praplėstos galimybės apsikeisti duomenimis su didesniu skaičiumi Lietuvos institucijų informacinių sistemų ir registrų, tarp jų Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registru, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos informacine sistema ir kt. Tai padės užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, spartą ir sumažinti žmonių daromų techninių klaidų tikimybę.

Teikiant prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą, norint atlikti statinio statybos užbaigimo procedūrą ar formuojant savavališkos statybos aktą, bus naudojami GIS duomenys. Taip pat sukurtos mobilios aplikacijos išoriniams IS „Infostatyba“ naudotojams, kurios sudarys galimybę operatyviau ir patogiau pranešti apie galbūt savavališkas statybas ir sekti jų pateiktų prašymų nagrinėjimo eigą.

Modernizuota „Infostatyba“, sukuriant mobilias darbo vietas statybos valstybinės priežiūros pareigūnams, sudaro jiems sąlygas operatyviau ir efektyviau vykdyti priežiūros funkcijas. Taip pat mažiau laiko bus gaištama įvairioms ataskaitoms rengti, nes tam tikros struktūros ataskaitos Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms suinteresuotoms institucijoms bus sudaromos sistemoje.

Raimonda Karnackaitė
Visuomenės informavimo skyriaus vyriausioji specialistė
LR Aplinkos ministerija
266 3660
r.karnackaite@am.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.