Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

LPK prezidiumo pareiškimas dėl viešųjų interesų pažeidimų energetikos sektoriuje

2011-01-25

Pastaruoju  metu  viešoje  erdvėje  aktyviai  diskutuojama  vadinamųjų  viešųjų  interesų  elektros
energetikos sektoriuje apibrėžimo, antkainio dydžio visiems elektros vartotojams (tiek verslo, tiek ir
gyventojams) apskaičiavimo ir nustatytų viešųjų interesų finansavimo (subsidijavimo) iš antkainiu
sukauptų  lėšų,  klausimais.  Temos  aštrumą  nulėmė  tai,  kad  nuo  šių  metų  antkainis,  numatytas
finansuoti  viešuosius  interesus,  nepagrįstai  padidintas  nuo  4,73  cnt  iki  6,01  cnt  už  kiekvieną
suvartotą kilovatvalandę. Energetikos ministerija taip pat panaikino išlygą įmonėms, diegiančioms
kogeneracinius pajėgumus, netaikyti šio antkainio už savuose elektros generavimo pajėgumuose
pagamintą  ir  savo  reikmėms  suvartojamą  elektros  energiją,  apmokestindama  ir  savo  reikmėms
elektros energiją pasigaminančius visus gamintojus.
Lietuvos Respublikos elektros energijos įstatyme aiškiai apibrėžta viešųjų interesų samprata – tai
veika elektros energijos sektoriuje, susijusi su visuomenės saugumu ir aplinkos apsauga, taip pat
elektros  energijos  gamyba  naudojant  atsinaujinančius  energijos  išteklius  kombinuotojo  elektros
energijos  bei  šilumos  gamybos  ciklo  elektrinėse.  Pritariame,  kad  turi  būti  užtikrintas  energijos
tiekimo reguliarumas ir patikimumas, atsinaujinančių energijos išteklių (hidro, vėjo, saulės ir pan.)
naudojimo skatinimas bei skatinamos tos kogeneracinės elektrinės, kurios naudoja atsinaujinančius
išteklius.
Tačiau  Energetikos  ministerija  savo  poįstatiminiais  aktais  nustatė  kitokią  tikrovę  nei  nurodyta
viršesniame  šalies  įstatyme  ir  Europos  Sąjungos  atitinkamose  direktyvose.  Ministerija
poįstatyminiais  aktais  „detalizavo“  ir  „pakoregavo“  viešųjų  interesų  sampratą,  leidžiant  remti
elektros energijos gamybą tiek naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tiek ir remti bendrojo
elektros  energijos  bei  šilumos  gamybos  ciklo  elektrines,  nepriklausomai  nuo  to,  kokį  kurą  jos
naudoja. Dar daugiau, iš visų gyventojų ir verslo įmonių papildomu antkainiu surinktos lėšos yra
skiriamos nežinia kokiais kriterijais Energetikos ministerijos atrinktoms elektrinėms. Vienų verslo
įmonių pagaminta elektra yra apmokestinta, kitos verslo įmonės gauna subsidijas, nors tam nėra
įstatyminio  pagrindo.  Apmokestinimo  našta  tapo  tokia,  kad  nebeliko  ekonominės  logikos
įgyvendinti  parengtus  ir  planuojamus  parengti  kogeneracijos  diegimo  projektus  įmonėse.  Nors
šiandien Lietuvoje labiausiai trūksta elektros gamintojų. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių
numato, kad „tiek, kiek priemonės, kurių imasi valstybės narės, vykdydamos viešųjų paslaugų
įpareigojimus, sudaro valstybės pagalbą, ją reikia suderinti su Komisija“. Europos Komisija
užtikrina konkurencijos taisyklių nuostatų taikymą leisdama valstybėms narėms skirtas atitinkamas
direktyvas arba priimdama sprendimus.
Komisijos  sprendimuose  2005/842/EB  ir  2005/C297/04  yra  išdėstytos  nuostatos  dėl
valstybės  pagalbos  būdų  ir  sąlygų  kompensuojant  viešąsias  paslaugas.  Tarp  kitų  kriterijų  –  ir
būtinumas  viešųjų  paslaugų  įsipareigojimus  apibrėžti  aiškiu  būdu,  o  kompensaciją  apskaičiuoti
objektyviu  ir  skaidriu  būdu.  Antra,  įmonei  pagalbos  gavėjai  neturi  būti  suteiktas  ekonominis
pranašumas konkuruojančių įmonių – elektros gamintojų, atžvilgiu. Mūsų nuomone, Energetikos
ministerijos taikoma praktika pažeidžia abu kriterijus.
Lietuvos  pramonininkų  konfederacijos  prezidiumas  kviečia  Lietuvos  Respublikos  Seimo  ir
Vyriausybės narius įvertinti viešųjų paslaugų elektros energetikos sektoriuje poįstatyminių aktų bei
vykdomos  praktikos  atitikimą  šalies  įstatymams,  konkurencijos  ir  valstybės  pagalbos  teikimo
taisyklėms, Europos Komisijos sprendimams ir nuostatoms dėl valstybės pagalbos kompensacijos
už viešas paslaugas formos. Konkurencijos taisyklėms užtikrinti, pasiryžę kreiptis į teismus bei
Europos Komisiją, inicijuodami tyrimą dėl valstybės pagalbos teikimo taisyklių pažeidimo.
 
Priimta Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo posėdyje 2011 m. sausio 25 d.
Konfederacijos prezidentas dr. Bronislovas Lubys 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.