Sėkmingai vykdomi pirmųjų Lietuvoje mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginių statybos darbai

2014-05-26

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) įgyvendinamas projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir(ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“ jau įpusėjo. Naujai statomoje mechaniškai rūšiuojamų ir perdirbamų atliekų stotyje Takniškių kaime sėkmingai vykdomi mechaninio rūšiavimo pastatų ir įrenginių statybos darbai. Mechaniniais įrenginiais biologiškai skaidžios atliekos bus rūšiuojamos ir ruošiamos perdirbti sausuoju anaerobiniu fermentavimo būdu.

„Šiandien galime pasidžiaugti, kad visi darbai atliekami pagal planą: sparčiai vykdomi mechaninio rūšiavimo pastatų ir įrenginių statybos darbai, tiekiama įranga, o rudenį tikimės, kad viskas veiks visu pajėgumu“, – sėkmingai vykdomu įrenginių statybos darbu džiaugėsi ARATC projektų vadovas Andrius Jučas.

Pasak A. Jučo, mechaninio rūšiavimo apdorojimo įrenginiai bus montuojami ir derinami šių metų vasarą, o rudenį jau bus paleidžiami eksploatuoti. Minėtus darbus vykdo UAB „Dzūkijos statyba“ kartu su Alytaus bendrove „Alkesta“ ir olandų įmone „Colubris Technologies B.V.“.

„Šių metų balandžio 29 d. buvo išduotas leidimas biologinio apdorojimo pastatų ir įrenginių statyboms, tai džiaugiamės, kad jau sparčiai vykdomi ir žemės tvarkymo darbai“, – teigė ARATC projektų vadovas, atskleidęs, jog šiais metais planuojama pastatyti tam skirtus statinius, atlikti tinklų tiesimą, o metų pabaigoje pradėti tiekti bei montuoti įrangą. Biologinius atliekų apdorojimo įrenginius statys AB „Axis Industries“, vykdanti jungtinę veiklą su „Waste Treatment Technologies B.V.“ Naujais biologiniais įrenginiais bus kaupiamos bei ruošiamos perdirbti biologiškai skaidžios atliekos, iš kurių pažangiausiomis technologijomis bus galima išgauti biodujas ir jas panaudoti elektros gamybai.

A. Jučo teigimu, didžiausi vykdomo projekto privalumai, kad mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiais biologiškai skaidžios atliekos bus išskiriamos iš bendro atliekų srauto, perdirbamos bei panaudojamos energijai gaminti. Dėl to gerokai sumažės sąvartyne šalinamų atliekų kiekis. Pastatyti įrenginiai sumažins susidarančių atliekų kiekį ir jų kenksmingumą, padidins antrinių žaliavų surinkimą ir jų paruošimą perdirbimui.

Projekto tikslas – sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą

Šiandieną daugiau kaip 40 proc. komunalinių atliekų sudaro biologiškai skaidžios atliekos ir jų kasmet vis daugėja. Jos ne tik kelia nemalonų kvapą, bet ir yra pavojingos žmonių sveikatai, jas sudėtinga perdirbti. Europos Sąjungos (ES) Sąvartynų direktyvoje nurodoma, kad šias atliekas būtina tvarkyti atskirai ir tam skirti itin daug dėmesio.

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, parengtame pagal ES direktyvos reikalavimus, numatyta, kad iki 2020 metų sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos sudarytų ne daugiau kaip 35 proc. 2000 metų biologiškai skaidžių komunalinių atliekų.

ARATC vykdomo projekto privalumas – sukuriama biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūra. Tvarkant atliekas, sumažėja teritorijų užterštumas ir į sąvartyną šalinamų atliekų kiekis, užtikrinama švaresnė aplinka, padidėja antrinių žaliavų surinkimas bei jų paruošimas perdirbimui. Tikimasi, kad šio projekto dėka, mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiuose, per metus bus apdorojama 23 tūkst. tonų biologiškai suyrančių atliekų, kurių didžiausią dalį sudaro maisto atliekos.

ARATC įgyvendina projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“. Projektas įgyvendinamas pagal ES struktūrinių fondų 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę VP3-3.2-AM-01-V-02-003 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Bendra projekto vertė – daugiau nei 49 mln. Lt. Didžioji dalis lėšų yra iš ES fondų, kita dalis – Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro. Šiuo metu jau įsisavinta 31,13 proc. projektui skirtų lėšų. Jį  planuojama užbaigti 2015 metų rudenį.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras yra didžiausia atliekas tvarkanti įmonė Alytaus regione, įsteigta 7 šio regiono savivaldybių – Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonų. Bendrovė organizuoja regioninę atliekų tvarkymo sistemą, eksploatuoja atliekų tvarkymo ir šalinimo įrenginius, administruoja vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, vykdo visuomenės informavimo ir švietimo programą apie atliekų tvarkymą.

Išsamesnė informacija apie šį projektą ir ARATC veiklą:  www.aratc.lt

Rasuolė Andrulienė
Direktorė
VšĮ Turizmo plėtros institutas
8 682 49 773
rasuole@tpi.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.