Ekonomikos komitetas aptarė Lietuvos vežėjų problemas pasienyje

2013-09-18

Šiandien Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje, dalyvaujant Užsienio reikalų, Susisiekimo, Ūkio ministerijų, Muitinės departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija “Linava” ir kitų suinteresuotų institucijų atstovams, buvo aptartos vežėjų problemos Lietuvos ir Rusijos pasienyje.

Minėtų institucijų atstovai komiteto nariams pateikė in­for­ma­ci­ją apie tai, kas da­ro­ma dėl Ru­si­jos veiks­mų, nu­kreip­tų prieš Lie­tu­vos ve­žė­jus.

Komiteto nariai domėjosi kokia yra situacija dėl Ru­si­jos mui­ti­nin­kų vyk­do­mos nuo­dug­nios Lie­tu­vos ve­žė­jų trans­por­tuo­ja­mų kro­vi­nių pa­ti­kros, su kokiomis problemomis susiduria vežėjai, kurie gabena krovinius naudodamiesi „TIR Carnet“ sistema, kiek tęsis šis sugriežtintas patikros režimas ir kokius nuostolius patiria Lietuvos verslo įmonės, kaip numatoma kompensuoti verslui patirtus nuostolius, kokių iniciatyvų imasi Lietuvos institucijos, sprendžiant  klausimus dėl Rusijos taikomų procedūrų Lie­tu­vos vežėjams.

Užsienio reikalų viceministras R. Krikščiūnas informavo, kad šiai problemai spręsti vyksta dvišaliai dip­lo­ma­ti­niai kon­tak­tai su Ru­si­jos pa­rei­gū­nais, taip pat sten­gia­masi kon­so­li­duo­ti eu­ro­pi­nę po­zi­ci­ją ir tas da­ro­ma nuo­lat, ne­for­ma­liai ir for­ma­liai. Viceministras pa­žy­mė­jo, kad ti­ki­masi Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­ra­mos spren­džiant su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją.

Komitetas, išklausęs posėdyje dalyvavusių komiteto narių bei suinteresuotų institucijų atstovų pasisakymus, konstatavo, kad šį klausimą būtina spręsti neatidėliotinai ir kompleksiškai.

Posėdyje nuspręsta įpareigoti Užsienio reikalų ministeriją, parlamentinės kontrolės tvarka reguliariai informuoti Ekonomikos komitetą apie veiksmus, kurių ministerija imasi sprendžiant vežėjų problemas Lietuvos ir Rusijos pasienyje. Taip pat pasiūlė Vyriausybei klausimą dėl Lietuvos vežėjų  padėties  pasienyje svarstyti Vyriausybės  posėdyje.

Ekonomikos komiteto biuro padėjėja
Zita Jodkonienė, tel. (8 5) 239 6768, el. p. Zita.Jodkonienė@lrs.lt

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.