Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) antikorupciniu požiūriu įvertino siūlomus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus (projekto Nr. XIIP-545)

2013-05-29

Siekdama korupcijos pasireiškimo tikimybės viešuosiuose pirkimuose mažinimo, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) antikorupciniu požiūriu įvertino siūlomus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus (projekto Nr. XIIP-545).

1. STT nuomone, šiuo metu reikėtų atsisakyti ketinimo dvigubai didinti mažos vertės viešųjų pirkimų viršutines ribas. Tai būtų galima daryti tik tuo atveju, jeigu būtų įvesti papildomi kontrolės reikalavimai mažos vertės pirkimams, pavyzdžiui, nustatyta bendra ir visiems privaloma mažos vertės pirkimų riba, nuo kurios tokius pirkimus vykdytų tik viešojo pirkimo komisija (pavyzdžiui, nuo šiuo metu galiojančios mažos vertės pirkimo ribos, jeigu ji bus viršyta priėmus siūlomus pakeitimus), kad visi tokio pirkimo dokumentai (taip pat ir pirkimo sutartis, dokumentai pasirašyti sutarties vykdymo metu ir t. t.) būtų skelbiami viešai, nustatyti bendras visiems taikomas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, ir pan. Tai, kad perkančiųjų organizacijų vidaus kontrolės procedūros ne visada veikia tinkamai yra pažymėjusi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2012 m. gruodžio 27 d. valstybinio audito ataskaitoje トSupaprastintų viešųjų pirkimų vykdymas" (Nr. VA-P-20-8-20).

2. STT vertinimu, nepagrįstai siūloma numatyti tam tikrų reikalavimų (pavyzdžiui, gauti sutikimą iš Viešųjų pirkimų tarnybos dėl pirkimų atlikimo neskelbiamų derybų būdu ar vidaus sandorių sudarymo) taikymą tik didelės apimties pirkimams (t. y. pirkimams viršijantiems 5 000 000 litų ribą prekių ar paslaugų pirkimams bei viršijantiems 20 000 000 litų ribą darbų pirkimams). STT nuomone taip būtų sumažinta Viešųjų pirkimų tarnybos vykdoma savalaikė pirkimų kontrolė bei sudaromos prielaidos neskaidriems pirkimams.

3. STT nepritaria siūlymui įtvirtinti, kad Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas būtų nereikalingas nutraukiant neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo ir supaprastinto pirkimo procedūras; keičiant pirkimo sutarties sąlygas; atliekant didelės apimties pirkimą neskelbiamų derybų būdu; atliekant vidaus sandorius. STT nuomone, reikėtų peržiūrėti ir galimai supaprastinti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų išdavimo procedūras (siekiant sumažinti administracinę naštą perkančiosioms organizacijoms). Tuo tarpu siūlymas naikinti išorinės kontrolės kriterijus gali sąlygoti viešųjų pirkimų procesų skaidrumo mažėjimą.

4. Siekdami skaidrumo ir objektyvumo, STT nuomone, vykdant projekto konkursą ir perkant menines, kultūrines paslaugas, reikėtų nustatyti, kad perkančioji organizacija parengtus pasiūlymų vertinimo kriterijus, kai nėra remiamasi mažiausios kainos ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijais, suderintų su Viešųjų pirkimų tarnyba ir skelbtų viešai. To nedarant perkančiosioms organizacijoms būtų suteikta labai didelė diskrecija pačioms nusistatyti pasiūlymų vertinimo kriterijus.

STT atkreipia dėmesį į tai, kad viešųjų pirkimų procedūroms išliekant korupcijos pasireiškimui rizikingų sričių sąraše, nėra tikslinga atsisakyti tiekėjo sąžiningumo deklaracijos reikalavimo. Priešingai, sąžiningumo deklaraciją reikėtų nustatyti ir perkančiosios organizacijos darbuotojams, rengiantiems pirkimo užduotis, nes būtent nuo pirkimo užduoties parengimo labai priklauso viso viešojo pirkimo skaidrumas.

Be to, STT vertinimu, siūlomais Viešųjų pirkimo įstatymo pakeitimais nėra pilnai įgyvendinama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų programos priemonių plano 4.7 priemonė, kurios esmė yra įtvirtinti pareigą perkančiosioms organizacijoms viešai skelbti informaciją susijusią su pirkimų metu pateiktais pasiūlymais ir rezultatais (viešinant visas viešųjų pirkimų sutartis, kai tam panaudoti valstybės biudžeto asignavimai).

Visas atlikto antikorupcinio vertinimo pastabas ir siūlymus rasite čia: http://www.stt.lt/documents/ivertinti_teises_aktai_2013/4-01-3307_viesuju_pirkimu.pdf

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.