Praplėstos galimybės verslui skolintis INVEGOS fondo lėšas

2013-04-09

PSmulkiojo ir vidutinio verslo atstovai verslo pradžiai ir plėtrai greitai galės kreiptis ne tik dėl lengvatinių paskolų ir garantijų, bet ir dėl kredito linijų bei kredito limitų (overdraftų). Tokia galimybė atsirado pakeitus dalį finansavimo iš kontroliuojančiojo INVEGOS fondo valdomų priemonių, konkrečiai - "Atviro kreditų fondo" ir "Pasidalintos rizikos paskolos", sąlygų. INVEGOS fondo įgyvendinimą prižiūri UAB "Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA).

Pasinaudoti kredito linijomis ir kredito limitais (overdraftais) smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai galės iškart po to, kai bankai atnaujins bendradarbiavimo su INVEGA dėl paskolų teikimo iš Atviro kredito fondo (AKF) ir pagal priemonę "Pasidalintos rizikos paskolos" sutartis. Tiksli naudojimosi kredito linijomis ir kredito limitais (overdraftais) data bus paskelbta internetinėje svetainėje www.invega.lt.
"Europos Komisija pakoregavo ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo finansų inžinerijos priemonėms taisykles. Todėl atsirado galimybės šių pakeitimų naudą pritaikyti ir šalies įmonėms. Verslininkai dabar galės pasinaudoti ne tik lengvatinėmis paskolomis, bet ir lankstesnio apyvartinio kapitalo finansavimo būdais. Tikimės, kad šie pakeitimai prisidės prie verslo finansavimo aplinkos gerinimo, - įsitikinęs INVEGA generalinis direktorius Audrius Zabotka.
Tiek kreditų linijoms, tiek kreditų limitams galios panašios finansavimo sąlygos kaip ir lengvatinėms paskoloms iš AKF ir pagal priemonę "Pasidalintos rizikos paskolos". Anot A. Zabotkos, nuo 2010 m. ypač daug dėmesio skiriama palankioms sąlygoms verslo plėtrai užtikrinti, nuolat skatinamas verslininkų novatoriškumas ir siūlomi nauji sprendimai.

Atviras kreditų fondas - tai priemonė, pagal kurią  atviros kredito linijos sutartis sudarę bankai, priėmę sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkantį kreditą, kreipiasi į INVEGĄ dėl AKF lėšų (ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos) skyrimo SVV subjektui finansuoti. Kreditus iš AKF lėšų INVEGOS atrinkti bankai gali suteikti SVV subjektams, investicijoms ar apyvartiniam kapitalui finansuoti. AKF lėšų dalis banko suteikiamame kredite SVV subjektui negali viršyti 75 proc. ir 1,5 mln. Lt. Jei projektas ir įmonė atitinka nustatytus reikalavimus, imdami paskolas SVV subjektai gali pasinaudoti ir INVEGOS garantija bei daliniu palūkanų kompensavimu. Sutartys dėl šios priemonės įgyvendinimo yra pasirašytos su AS "UniCredit Bank" Lietuvos skyriumi, UAB Medicinos banku, AB banku "Citadele", AB banku "Finasta" ir AB Šiaulių banku. Priemonei skirta 150 mln. Lt ES struktūrinės paramos lėšų.
Pasidalytos rizikos paskolos - tai priemonė, pagal kurią teikiamos iki 16,57 mln. Lt paskolos investicijoms, apyvartinėms lėšoms papildyti, jei dėl tokio finansavimo plečiama ir stiprinama SVV subjekto veikla. Teikiant tokią paskolą bankai turi prisidėti 50 proc. savo lėšų. Jei projektas ir ūkio subjektas atitinka nustatytus reikalavimus, imdamos paskolas įmonės gali pasinaudoti ir INVEGOS garantija bei daliniu palūkanų kompensavimu. Sutartys dėl šios priemonės įgyvendinimo yra pasirašytos su  AB Šiaulių banku, AB SEB banku ir AB "Swedbank". Priemonei skirta beveik 380 mln. Lt ES struktūrinės paramos lėšų.
Kredito linijos ir kredito limitai - tai atsinaujinančios trumpalaikės paskolos, skirtos efektyviai finansuoti SVV apyvartinio kapitalo poreikį. SVV gali bet kada pasiskolinti nustatytų limitų ribose ir bet kuriuo metu kreditus ar jų dalį grąžinti. Kredito linijos ir kredito limitai galės būti teikiami ne ilgesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui.

Daugiau informacijos apie Invegos fondo valdomas priemones www.invega.lt

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"

Marketingo vadybininkė A.Kraujalytė, tel. 8 5 278 0373Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.