Geležinkelių transporto kodekso pataisų projektui po svarstymo pritarta

2013-04-09

Pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Ekonomikos komiteto patobulintam Geležinkelių transporto kodekso pataisų projektui Nr. XIP-4730(3). Šiuo projektu siekiama reglamentuoti įmonių, kurios neteikia keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugų, tačiau naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygas, viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės valdymo, naudojimo, disponavimo ja tvarką, supaprastinti viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti bei jų perdavimo kitų asmenų nuosavybėn ar nurašymo tvarką, įteisinti civilinės atsakomybės draudimą geležinkelių transporto srityje, pakeisti pervažų įrengimo principus, patikslinti perkeltų kai kurių Europos Sąjungos direktyvų, reglamentuojančių geležinkelių transportą, nuostatas ar šias nuostatas pakartoti Geležinkelių transporto kodekse, taip pat suderinti Geležinkelių transporto kodekso nuostatas su kitais įstatymais ir atsisakyti tam tikrų klausimų netikslingo reglamentavimo.

Siūloma Geležinkelių transporto kodekse įtvirtinti įmonių, kurios neteikia keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugų, tačiau naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, sampratą ir kitas sampratas, kuriomis vadovaujantis minėtos įmonės aiškiai būtų atskiriamos nuo geležinkelio įmonių (vežėjų).

Numatoma nustatyti įmonių, kurios neteikia keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugų, tačiau naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygas, atitinkančias šių įmonių vykdomos veiklos pobūdį.

Svarstomomis pataisomis siūloma kodekse įtvirtinti nuostatas, kurios leistų taikyti supaprastintą viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti bei jų perdavimo kitų asmenų nuosavybėn ar nurašymo tvarką.

Numatoma įtvirtinti viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės perdavimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdyti, naudoti ir ja disponuoti būdą, taip pat šio valdymo, naudojimo ir ja disponavimo sąlygas.

Projektu siūloma nustatyti geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios neteikia keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugų, tačiau naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, civilinės atsakomybės draudimo objektą, minimalias šio draudimo sumas bei pareigą Vyriausybei ar jos įgaliotoms institucijoms  patvirtinti civilinės atsakomybės bendrąsias sąlygas ir tvarką.

Taip pat numatoma įtvirtinti naujus pervažų įrengimo principus, kurie apimtų ne tik viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, bet ir kitų suinteresuotų asmenų pareigas įrengti pervažas ir finansuoti šių pervažų įrengimą.

Saulė Eglė Trembo
Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
LR Seimo kanceliarija
2396203
rsv@lrs.lt

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.