Lietuvos banko valdybos nutarimai

2012-11-15

Kredito unijos privalės viešai skelbti išsamias revizorių ar auditorių patikrintas metines finansines ataskaitas
Siekdama didinti kredito unijų atskaitomybę klientams, partneriams ir visuomenei, Lietuvos banko valdyba įpareigojo kredito unijas viešai interneto svetainėse skelbti išsamias metines finansines ataskaitas.
Pakeistuose Kredito unijų finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rengimo politikos pagrindiniuose principuose nurodyta, kad kredito unijos per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos savo ar kredito unijas vienijančių asociacijų interneto svetainėse privalo paskelbti revizijos komisijos (revizoriaus) ar audito įmonės patikrintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir revizijos komisijos (revizoriaus) ar auditoriaus išvadą.
Be to, pakeista viena iš priežiūrai reikalingų ataskaitų, kurias kredito unijos turi teikti Lietuvos bankui: kas ketvirtį reikės papildomai informuoti apie skolinimą kredito unijų vadovams. Ataskaitoje nebereikės nurodyti informacijos apie 5 didžiausius skolininkus, nes nuo 2013 m. sausio 1 d. visos kredito unijos privalės priežiūrai pateikti Didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų ataskaitą.
Lietuvos bankas, įvertinęs sparčią kredito unijų plėtrą ir su tuo susijusias rizikas, dar šių metų pradžioje nustatė Kredito unijų veiklos priežiūros tobulinimo kryptis. Atsižvelgiant į jas, Lietuvos bankas patvirtino griežtesnius kvalifikacinius reikalavimus unijų vadovams, nustatė jų egzaminavimo tvarką, sugriežtino kredito unijoms taikomos didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų apskaičiavimo taisykles, įtvirtinto naują padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį. Siekiant konservatyvesnio rizikos vertinimo, iki metų pabaigos ketinama atnaujinti minimalius paskolų vertinimo reikalavimus.
Lietuvos bankas taip pat inicijavo Kredito unijų įstatymo pataisas, kuriomis siūloma steigiant unijas nustatyti aukštesnę nuosavo kapitalo, narių skaičiaus, vidaus procesų ir rizikos valdymo kontrolės kartelę, nustatyti kitus stabilesnę veiklą padėsiančius užtikrinti reikalavimus.
Rinkos dalyviai turės teikti daugiau informacijos apie finansinius produktus, tai leis Lietuvos bankui juos geriau įvertinti
Finansų rinkos dalyviai, ketinantys platinti naujus finansinius produktus, kurti finansinių produktų derinius ar reikšmingai keisti esamus produktus, apie juos turės informuoti Lietuvos banką. Tokia prievolė nurodyta Lietuvos banko valdybos patvirtintame トInformacijos apie finansinius produktus teikimo Lietuvos bankui tvarkos apraše".
Lietuvos bankas turės būti informuojamas apie investicinius produktus, kurie lemia investavimo riziką juos įsigijusiems klientams. Be to, finansų rinkos dalyviai turės pateikti Lietuvos bankui informaciją apie dviejų ar daugiau ir tik kartu platinamų produktų ir (arba) paslaugų, iš kurių bent vienas yra priskirtinas nurodytiems finansiniams produktams, derinį.
Naujasis teisinis reglamentavimas Lietuvos banko Priežiūros tarnybai leis, renkant informaciją apie finansinius produktus ar jų derinius, stebėti finansinių produktų rinkos raidos kryptis, susipažinti su naujais finansiniais produktais, įvertinti, ar finansų rinkos dalyviai parenka tinkamas priemones rizikai, susijusiai su nauju finansiniu produktu, valdyti.

LB viešųjų ryšių skyrius

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.