Nustatytas Mažųjų bendrijų teisinis reguliavimas

2012-06-29

Pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas priėmė Mažųjų bendrijų įstatymo projektą Nr. XIP-4003(3), kuriuo įtvirtinamas naujos teisinės formos juridinių asmenų – mažųjų bendrijų – teisinis reguliavimas. Nuo rugsėjo 1 d. įsigaliosiantis įstatymas priimtas už balsavus 84, prieš – 1 ir susilaikius 4 Seimo nariams.

Įstatyme įtvirtinta, kad mažoji bendrija bus ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai (ne daugiau kaip 10) bus fiziniai asmenys. Tokias bendrijas bus galima įsteigti sudarant mažosios bendrijos steigimo sutartis, steigimo aktus. Savo veikloje mažosios bendrijos privalės vadovautis nuostatais.

Mažųjų bendrijų steigėjais galės būti tik fiziniai asmenys, kurie, įregistravus bendriją, taps jos nariais. Taip pat nariais galės būti ir fiziniai asmenys, įnešę ar įsipareigoję įnešti įnašus į bendrijas. Nustatyta, kad bendrijų narai negalės turėti darbo santykių su savo mažosiomis bendrijomis. Mažosios bendrijos nario įnašu galės būti nariui nuosavybės teise priklausantis turtas, perduotas bendrijai, pinigai ar kitoks turtas.

Įstatyme reglamentuotos nario teisių perleidimo ar nario savanoriško pasitraukimo procedūros, įtvirtinant dvi valdymo formas: tik mažosios bendrijos narių susirinkimas (tokiu atveju mažosios bendrijos narių susirinkimas kartu bus ir mažosios bendrijos valdymo organas); mažosios bendrijos narių susirinkimas ir mažosios bendrijos vienasmenis valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas.

Siekiant sudaryti vienodas sąlygas mažųjų bendrijų nariams dalyvauti priimant sprendimus, nustatyta, kad kiekvienas narys turės po vieną balsą bendrijos narių susirinkime. Jei mažoji bendrija turės vienasmenį valdymo organą – mažosios bendrijos vadovą, jos nuostatuose galės būti nustatyta kitokia balsų paskirstymo jos nariams tvarka.

Atsižvelgiant į vieną pagrindinių mažosios bendrijos tikslų – veiklos ir valdymo paprastumą, lankstumą, nustatyta, kad bendrijos narių susirinkimo sprendimai bus priimami paprasta visų narių balsų dauguma, išskyrus nustatytas išimtis, kai sprendimams priimti reikės didesnės nei įstatyme nustatyta mažosios bendrijos narių balsų daugumos. Tokiomis išimtimis bus laikomi mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl mažosios bendrijos nuostatų, finansinių metų pelno paskirstymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, kuriems priimti būtų reikalinga kvalifikuota ne mažesnė nei 2/3 visų mažosios bendrijos narių balsų dauguma. Mažosios bendrijos narių susirinkimo vienbalsio pritarimo reikės sprendžiant klausimus dėl naujų narių priėmimo, narių nepiniginių įnašų, trumpesnio nei finansiniai metai laikotarpio pelno paskirstymo. Priimant tokius sprendimus susirinkime turės dalyvauti visi mažosios bendrijos nariai.

Mažųjų bendrijų įstatymo projekte taip pat siūloma įtvirtinti tam tikri reguliavimo ypatumai, jeigu mažąją bendriją sudarys vienas narys. Tokiu atveju nereikės šaukti mažosios bendrijos narių susirinkimo, nebus taikomos šio susirinkimo organizavimą ir sprendimų priėmimą jame reguliuojančios nuostatos. Šio nario raštiški sprendimai bus prilyginami mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimams.

Nustatyta, kad mažųjų bendrijų nariai turės teisę gauti šias išmokas kaip avansu išmokamą pelną: mažosios bendrijos lėšų savo asmeniniams poreikiams; mažosios bendrijos pelno dalį už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. Mažosios bendrijos pelnas bus paskirstomas narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Mažosios bendrijos pelno dalis, skirta mažosios bendrijos nariams, bus paskirstoma kiekvienam nariui proporcingai jo įnašo dydžiui, jei bendrijos nuostatuose nebus nurodyta kita tvarka. Įstatyme taip pat apibrėžti atvejai, kuomet pelno dalis nebus išmokama; numatoma mažųjų bendrijų likvidavimo tvarka.

Saulė Eglė Trembo
Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
LR Seimo kanceliarija
Tel.: 2396203
rsv@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.