Su Kauno termofikacijos elektrine derėsis speciali darbo grupė

2012-04-16

Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas potvarkiu sudarė darbo grupę pasiūlymams ir išvadoms dėl uždarosios akcinės bendrovės Kauno termofikacijos elektrinės investicijų ir pardavimo sutarties teikti.

Šios darbo grupės vadovu paskirtas Gediminas Žukauskas, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys. Darbo grupės nariais tapo vicemeras Stanislovas Buškevičius, Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai Aušra Ručienė ir Židrūnas Garšva bei Arvydas Augonis, akcinės bendrovės ,,Kauno energija" valdybos pirmininkas, Rimantas Bakas, akcinės bendrovės ,,Kauno energija" generalinis direktorius, Valdas Lukoševičius, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidentas.
           
Darbo grupė Savivaldybės merui ir Tarybai pateiks išvadas ir pasiūlymus dėl uždarosios akcinės bendrovės Kauno termofikacijos elektrinės akcijų paketo pardavimo, investicijų ir pardavimo sutarties vykdymo ir galimų jos įgyvendinimo būdų.

G. Žukausko vadovaujama darbo grupė vykdys derybas su uždarąja akcine bendrove Kauno termofikacijos elektrine. Taip pat ši grupė nagrinės iškilusias problemas dėl klausimų, susijusių su uždarosios akcinės bendrovės Kauno termofikacijos elektrinės investicijų ir pardavimo sutarties vykdymu.

K A U N O   M I E S T O   S A V I V A L D Y B Ė S
T A R Y B O S    S E K R E T O R I A T A S
Tel.  20 76 61,  faksas  42 54 43

Viešųjų ryšių poskyris 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.