Civilinio kodekso pataisoms po svarstymo pritarta

2012-04-17

Pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas po svarstymo pritarė Teisės ir teisėtvarkos komiteto patobulintam Civilinio kodekso pataisų projektui Nr. XIP-2917(2). Svarstomomis pataisomis Civiliniame kodekse siūloma įtvirtinti nuostatas, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus konkrečiai numatytiems tikslams. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles. Perleidus butą ar kitas patalpas naujam savininkui, su kaupiamosiomis lėšomis susijusios teisės ir prievolės atitenka naujam savininkui. Lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarką nustato Vyriausybė. Ginčus dėl kaupiamųjų lėšų sprendžia teismas.

Siūloma nustatyti, kad sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skirtų penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, būtų pradedama administratoriaus pasirinkimo procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareikštų pageidavimą spręsti administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo, arba savivaldybės vykdomoji instituciją gautų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiam namui būtų pratęsiamas sekančių penkerių metų laikotarpiui. Bendrojo naudojimo objektų administratoriais galėtų būti skiriami asmenys, atestuoti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir apdrausti civilinės atsakomybės draudimu.

Numatoma, kad bendrojo naudojimo objektų administratoriais negalėtų būti šilumos, elektros energijos, dujų, geriamojo vandens tiekėjai, asmenys, teikiantys atliekų vežimo paslaugas, jeigu jie dirba tos pačios savivaldybės teritorijoje, taip pat kiti asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su išvardytais asmenimis pagal Konkurencijos įstatymą. Šis draudimas administratoriui nebūtų taikomas administruojant turtą, esantį gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 100 000 gyventojų, jeigu savivaldybės taryba nenusprendžia kitaip.

Kodeksą siūloma papildyti nuostata, kad sprendžiant klausimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų ( nesusirinkus sprendimui priimti pakankamam butų ir kitų patalpų savininkų skaičiui), pakartotiniame susirinkime sprendimai būtų priimami susirinkime dalyvavusių balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų, išskyrus sprendimus dėl lėšų skolinimosi, dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų.

Sprendimai dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie pagal butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutarties dalyvių arba bendrojo naudojimo objektų administratoriaus sudarytą bendrojo naudojimo objektų aprašą naudojami tenkinti ne viso gyvenamojo namo, o tik atskiroje jo dalyje esančių patalpų savininkų poreikius, nepažeidžiant name esančių patalpų savininkų teisių, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar balsuojant raštu priimtų sprendimų, valdymo ir naudojimo, galėtų būti priimami tos dalies butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip, ir būtų privalomi tos dalies butų ir kitų patalpų savininkams.

Projektui po svarstymo pritarė 70 , prieš buvo 1, susilaikė 10 Seimo narių.

Saulė Eglė Trembo
Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
LR Seimo kanceliarija
Tel.: 2396203
rsv@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.