Ūkio bankas

2012-03-12

1. AB Ūkio bankas, juridinio asmens kodas 112020136, Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas.
2. Lietuvos Bankui, vertybinių popierių biržai NASDAQ OMX Vilnius, naujienų agentūroms BNS, ELTA. Informacija taip pat skelbiama banko svetainėje internete www.ub.lt.
3. Papildoma informacija apie įvykį, atskleistą 2011 m. finansinių ataskaitų 45 pastaboje
4. 2012 m. sausio mėn. AB Ūkio bankas užfiksavo nuostolio įvykį paskolų, suteiktų nekilnojamo turto vystymui, segmentui, ir suformavo 50 mln. Lt specialiuosius atidėjinius bendrai vertinamoms nekilnojamo turto vystytojų paskoloms, kurioms nenustatytas individualus vertės sumažėjimas. Nuostolio įvykio užfiksavimą sąlygojo pasikeitusios minėto segmento paskolų gavėjų vystomų nekilnojamo turto projektų įgyvendinimo sąlygos bei dėl jų galintys pasikeisti paskolų gavėjų pagrindinės veiklos piniginiai srautai.
5. Informacija nekonfidenciali.
6. Papildomą informaciją įgaliotas teikti Valdybos pirmininko pavaduotojas - Finansų tarnybos vadovas Arnas Žalys, (8-37) 301 440.
7. Pasirašydamas šį informacinį pranešimą patvirtinu, kad:
7.1.  pateikiama informacija apie esminį įvykį yra išsami ir teisinga;
7.2.  esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme bei Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytomis sankcijomis už klaidinančios informacijos pateikimą.

Valdybos pirmininkas - Administracijos vadovas Gintaras Ugianskis, 2012-03-12

1. AB Ūkio bankas, with register code 112020136, address: 25 Maironio str., LT-44250 Kaunas.
2. To the Bank of Lithuania, Stock Exchange NASDAQ OMX Vilnius, BNS and ELTA news agencies. This information is also placed on the Bank's web-site www.ub.lt.
3. Additional information on the event disclosed in Note 45 of financial statements for the year 2011.
4. In 2012 January AB Ūkio bankas recorded a loss event in loans to real estate developers segment and formed LTL 50 million provisions for the impairment of loans to real estate developers that are not individually impaired but are collectively assessed for the impairment. The loss event was recorded based on the change of real estate development projects implementation conditions of loan recipients of above-mentioned segment, and their potential impact on the estimated future cash flows from main activity of loan recipients.
5. The information is not confidential.
6. The authorizations to provide additional information are vested in Arnas Žalys, Deputy Chairman - Head of Finance Division, +370 37 301 440.
7. By undersigning this Notification I hereby declare that:
7.1. the information given about the material event is full and correct;
7.2. I am aware of the sanctions to be imposed for the provision of misleading information provided for in the Lithuanian Republic Law on Securities and the Lithuanian Republic Code of the Administrative Violations of Law.

Chairman - Chief Executive Officer Gintaras Ugianskis, 12 03 2012.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.