Konstituciniame Teisme šiandien priimtas nagrinėti naujas pareiškėjo - Seimo narių grupės prašymas

2012-03-05

dėl Bankų, Įmonių bankroto, Finansinio tvarumo, Administracinių bylų teisenos įstatymų, Civilinio proceso kodekso nuostatų, kuriomis apribojama valstybės institucijų privilegijos kitų kreditorių atžvilgiu, banko administratoriaus įgaliojimai, taip pat draudžiama vykdyti priešpriešinį vienarūšio reikalavimo įskaitymą bei suvaržoma teisė kreiptis į teismą, konstitucingumo.

Kaip neatitinkantis Konstitucinio Teismo įstatymo reikalavimo nurodyti aiškius teisinius argumentus dėl teisės akto prieštaravimo Konstitucijai pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti pagal normų turinį Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto, kuriuo, pasak pareiškėjo, yra išskiriama viena kategorija asmenų (indėlininkų, t. y. asmenų, turinčių paskolų banke), objektyviai neturinčių jokių skirtumų, kurie tokį reguliavimą darytų pateisinamą, konstitucingumą. Dėl tų pačių motyvų grąžintas prašymas ištirti Administracinių bylų teisenos įstatymo, Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso, Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo, Finansinio tvarumo įstatymo, Bankų įstatymo nuostatų, susijusių su banko valdymu, banko turto ir prievolių valdymu, naudojimu ir disponavimu, ginčų, susijusių su banko administravimu, atitiktį Konstitucijai pagal reguliavimo apimtį. Seimo narių grupei taip pat grąžintas prašymas ištirti minėtų įstatymų, kurie, pasak pareiškėjo, yra skirti tik vienam ūkio subjektui - AB bankui トSnoras" ir priimti ypatingos skubos tvarka, atitiktį Konstitucijai pagal joje nustatytą priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką.

Konstitucinio Teismo sprendimu priimti prašymai nagrinėti Bankų įstatymo 85 straipsnio 3 dalies 2 punkto tiek, kiek juo draudžiama vykdyti finansinę prievolę - priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymą, neįvykdytą iki bankroto bylos iškėlimo, 87 straipsnio 2 dalies, kurioje įtvirtintas diferencijuotas teisinis reguliavimas dėl valstybės įmonės トIndėlių ir investicijų draudimas" kitų banko kreditorių, esančių žemesnėse eilėse nei antroji reikalavimų tenkinimo eilė, 87 straipsnio 3 dalies nuostatos, pagal kurią trečiąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų mokėjimų į biudžetą, taip pat dėl suteiktų paskolų, gautų valstybės vardu ir su valstybės garantija, atitiktį Konstitucijai.

Taip pat prašoma ištirti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 nuostatos, kuria draudžiama vykdyti finansinę prievolę - priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymą, neįvykdytą iki bankroto bylos iškėlimo, konstitucingumą.

Konstitucinis Teismas tirs, ar Konstitucijai neprieštarauja Bankų įstatymo 85 straipsnio 9 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad, iškėlus bankroto bylą bankui, banko administratorius neturi teisės tikrinti sandorių, sudarytų laikinajam banko administratoriui vykdant banko turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų perdavimą kitam bankui, ir reikšti ieškinių teisme dėl tokių sandorių pripažinimo negaliojančiais, Finansinio tvarumo įstatymo, Bankų įstatymo, Administracinių bylų teisenos įstatymo, Civilinio proceso kodekso nuostatų tiek, kiek juose nustatytas draudimas reikšti reikalavimus teisme dėl Vyriausybės, jos įgaliotos institucijos, Lietuvos banko ar kitų institucijų ar subjektų veiksmų (aktų), susijusių su finansinio stabilumo stiprinimo priemonių taikymu, panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, dėl kurių būtų sustabdomas ar panaikinamas skundžiamo veiksmo (akto) galiojimas arba kitaip atkuriama buvusi iki ginčijamo veiksmo (akto) priėmimo padėtis, taip pat reikalavimus dėl Lietuvos banko, laikinojo administratoriaus, kitų subjektų veiksmų, susijusių su banko turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų perdavimo (grąžinimo) vykdymu. Konstitucinis Teismas taip pat nagrinės, ar minėti įstatymai, pagal kuriuos tokie reikalavimai pareiškiami, teismui uždrausta tenkinant ieškinį arba skundą (prašymą) panaikinti skundžiamą veiksmą (aktą), įpareigoti atlikti veiksmus, dėl kurių būtų sustabdomas ar panaikinamas skundžiamo veiksmo (akto) galiojimas arba kitaip atkuriama buvusi iki ginčijamo veiksmo (akto) priėmimo padėtis, neprieštarauja Konstitucijai. Prašoma ištirti minėtų įstatymų nuostatų tiek, kiek jose nustatytas draudimas teismams taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir reikalavimo užtikrinimo priemones, kurios ribotų su finansinio stabilumo stiprinimo priemonių taikymu susijusius veiksmus, taip pat Lietuvos banko, laikinojo administratoriaus, kitų subjektų veiksmus (aktus) susijusius su banko turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų perdavimo (grąžinimo) organizavimu ir vykdymu, konstitucingumą.

Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Prašymo tekstą galima rasti interneto svetainėje www.lrkt.lt., žr. Prašymai ir bylos / Gauti ir neišnagrinėti prašymai (http://www.lrkt.lt/Prasymai/1_2012.htm).

Priėmus šį prašymą nagrinėjimo Konstituciniame Teisme laukia 111 prašymų.

 Ramunė Sakalauskaitė  

 Atstovė spaudai       

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.