Sustiprėjęs ir visus metus stabiliai augęs Šiaulių bankas 2011 m. užbaigė pelningai

2012-02-20

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei Lietuvos investuotojų valdomo Šiaulių banko metinis veiklos pelnas, neaudituotais duomenimis, 61 proc. viršijo 2010 m. veiklos rezultatą ir siekė 24,1 mln. litų prieš pelno mokestį ir specialiuosius atidėjinius. 2011 m. Šiaulių bankas pabaigė su 12,8 mln. litų neaudituotu grynuoju pelnu. Neaudituotas visos Šiaulių banko grupės metų rezultatas sudarė 13 mln. litų grynojo pelno.

„Praeiti metai buvo išbandymų visam Lietuvos bankiniam sektoriui metai. Šiaulių bankui 2011-ieji papildomai buvo ir organizacinių permainų metai. Bankas išsikėlė ambicingus tikslus. Apžvelgdami veiklos rezultatus, šiandien galime tvirtinti, kad sugebėjome įveikti netikėtas krizes, priimti ir sėkmingai įgyvendinti reikšmingus sprendimus ir svarbiausia užtikrinti saugų bei patikimą klientų lėšų valdymą. Augantis klientų skaičius rodo augantį pasitikėjimą Šiaulių banku", - šiuos Šiaulių banko administracijos vadovo Audriaus Žiugždos žodžius patvirtina 2011 metais 12 proc. padidėjęs klientų skaičius.

Nepaisant 2011 m. pabaigoje atsiradusios trumpalaikės įtampos šalies finansų sektoriuje, visų pagrindinių Šiaulių banko veiklų rezultatai gerėjo. Svarbiausios banko veiklos pajamos - grynosios palūkanų pajamos - palyginti su 2010 m. išaugo 74 proc. ir sudarė 50,1 mln. litų. Tokiam augimui įtakos turėjo paskolų portfelio augimas bei didėjanti grynųjų palūkanų marža. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos didėjo 6 proc., iki 8,45 mln. litų. Išaugusi operacijų užsienio valiuta apimtis pelną padidino 4,9 mln. litų - tai net 80 proc. geresnis rezultatas, lyginant su metais anksčiau. Geri rezultatai buvo pasiekti nepaisant to, kad bankas 2011 m. patyrė 3,4 mln. litų nuostolį iš operacijų vertybiniais popieriais - tai lėmė Europos skolų krizės sąlygoti skolos vertybinių popierių kainų pokyčiai. Iš viso veiklos pajamų bankas per 2011 m. uždirbo 60,7 mln. litų - tai 39 proc. daugiau negu 2010 metais. Banko veiklos išlaidos buvo didesnės 28 proc. ir siekė 36,6 mln. litų.

Šiaulių bankas, valdydamas riziką, ir toliau konservatyviai vertino paskolų portfelį - dėl šios priežasties per metus suformuota 9,6 mln. litų specialiųjų atidėjinių.

„Sudėtingomis sąlygomis sugebėjome imtis veiksmingų priemonių, racionaliai sutelkti pastangas ir pasiekti gerų rezultatų, kurie rodo, kad šiandien banko efektyvumas žymiai padidėjęs", - sako A. Žiugžda.

Banko pelningumo rodikliai kito teigiamai - išlaidų ir pajamų santykis pagerėjo nuo 63,8 proc. 2011 metų pradžioje iki 58,9 proc. metų pabaigoje. Kapitalo grąžos rodiklis sudarė 4,6 proc., tuo tarpu 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu šis rodiklis buvo neigiamas. Taip pat ir turto grąžos rodiklis - 2010 m. buvęs neigiamas, 2011 m. pabaigoje sudarė 0,5 proc.

2011 m., vienam bankui netekus veiklos licencijos, praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje fiksuotas 3,3 proc. bankų turto mažėjimas (eliminavus „Snoro" veiksnį - 6,7 proc. augimas), tuo tarpu Šiaulių banko turtas per ataskaitinius metus augo 17 proc. ir siekė 2,7 mlrd. litų. Nors dėl tos pačios priežasties visų šalyje veikiančių bankų paskolų portfelis per 2011 m. smuktelėjo apie 7,6 proc. (eliminavus „Snorą" - 0,3 proc. mažėjimas), Šiaulių bankas savo klientams ir toliau didino skolinimo apimtis. Bendras metinis Šiaulių banko paskolų portfelio augimas grynąja verte siekė 25 proc. - metų pabaigoje portfelis sudarė 2,1 mlrd. litų. 2011 m. fiksuotas ir Šiaulių banko indėlių augimas - palyginti su 2010 m. pabaiga, banke klientų laikomų indėlių suma padidėjo 13 proc. iki 1,9 mlrd. litų.

„Valdomą paskolų rinkos dalį Šiaulių bankas per metus padidino 34 proc. - iki 3,8 proc., banko indėlių rinkos dalis padidėjo daugiau kaip 18 proc. - iki 4,5 proc. - tokius rezultatus vertiname kaip tvirtą pagrindą tolimesniems darbams. Įvertinęs stiprią finansinę padėtį, stabilius pinigų srautus, pažangių europietiškos veiklos principų laikymąsi, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas 2011 metais patvirtino savo planus tęsti bendradarbiavimą su Šiaulių banku ir teikti tęstinę paramą, skolinant verslo sektoriui, ypatingą dėmesį skiriant smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms", - sako A. Žiugžda.

2011 m. Šiaulių bankas sėkmingai išplatino naują akcijų emisiją ir, užregistravęs 30 mln. litų padidintą įstatinį kapitalą, tapo šeštuoju banku pagal dydį Lietuvoje. Banko nuosavas kapitalas siekia 297,6 mln. litų.

Toliau stiprinant pozicijas, 2011 m. svarbus Šiaulių banko žingsnis buvo prisijungimas prie bendro penkių bankų bankomatų tinklo. Dabar Šiaulių banko klientai pinigus gali išsigryninti net 270 bankomatų, veikiančių visoje Lietuvoje.

„2012 metais, minėdami banko veiklos dvidešimtmetį, matome didelių galimybių erdves. Tobulėti ir ieškoti naujų sprendimų skatina patys klientai. Naujus iššūkius išnaudosime tam, kad klientams pasiūlytume paprastus, lanksčius, racionalius sprendimus ir glaudžius, tarpusavio pasitikėjimu grįstus santykius. Savo veiklą planuojame taip, kad ji gerintų verslo sąlygas regionuose, skatintų šalies ekonominį augimą ir būtų skaidri", - teigia Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda.
_____________________________________________________________________________
Apie Šiaulių banką
Šiaulių bankas savo veiklą orientuoja į smulkųjį ir vidutinį verslą bei finansinių paslaugų teikimą privatiems klientams. Bankas turi 52 teritorinius padalinius, kurie veikia visoje Lietuvoje. Didžiausias Šiaulių banko akcininkas - Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), kurį valdo 63 valstybės, Europos Sąjunga (ES) ir Europos investicijų bankas (EIB).

Daiva Grikšienė, Rinkodaros ir komunikacijos
departamento direktorė
Tel.: (8 41) 420 564, mob. 8 615 61515

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.