Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Socialinės atsakomybės tradicijas puoselėjančios įmonės įkūrė Lietuvos atsakingo verslo asociaciją (LAVA)

2013-09-03

Nuo 2005 m. Lietuvoje veikusio neformalaus Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo (NAVĮT) nariai įkūrė Lietuvos atsakingo verslo asociaciją (LAVA), kuri ne tik tęs buvusio tinklo veiklą, tačiau ir aktyviau skatins atsakingos veiklos plėtrą įmonėse ir organizacijose, prisidės prie palankių sąlygų kūrimo siekiant darnaus šalies vystymosi, atstovaus pasaulines iniciatyvas, formuos atsakingos veiklos kriterijus. 2013 m. NAVĮT pirmininkavo AB LESTO.

LAVA taps vienintele didžiausios pasaulyje įmonių ir organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyvos Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. United Nations Global Compact) kontaktine atstovybe Lietuvoje. „Pasaulinį susitarimą“ Lietuvoje 2005 m. pristatė Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP), tais pačiais metais įsikūrė ir NAVĮT – tinklas daugiausia vienijo „Pasaulinio susitarimo“ narius Lietuvoje, jų šiuo metu yra 84. JTVP šiemet liepos 1 d. oficialiai baigė savo veiklą Lietuvoje, o NAVĮT nariai nusprendė formalizuoti ir išplėsti veiklą, todėl įsteigė Lietuvos atsakingo verslo asociaciją.

„NAVĮT, Lietuvoje subūręs įmones, keliančias sau aukštesnius tikslus plėtojant darnaus vystymosi tradicijas šalyje, subrendo tapti formalia organizacija. Tinklo veiklą tęsianti asociacija LAVA dabar turi puikias galimybes dar aktyviau ir kryptingiau diegti darnaus vystymosi principus ir prisidėti prie atsakingos veiklos kriterijų formavimo šalyje“, – teigia LAVA steigimui vadovavusios įmonės LESTO Korporatyvinės komunikacijos vadovė Edita Sirutienė.

Naujai įkurtos LAVA misija – skatinti atsakingos veiklos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą. Asociacija sieks ne tik skleisti atsakingos veiklos idėją, rodyti sektinus pavyzdžius, bet ir formuoti atsakingos veiklos kriterijus. LAVA planuose – teikti metodinę medžiagą, konsultuotis, dalintis patirtimi tarp narių, organizuoti atvirus visuomenei seminarus, konferencijas, mokymus, kitus renginius, bendradarbiauti su darnaus vystymosi tikslų siekiančiomis (įskaitant tarptautines) organizacijomis bei teikti visuomenei ir valstybės institucijomis informaciją apie vykdomą narių atsakingą veiklą, gerosios praktikos pavyzdžius.

„Dėkojame bendrovei LESTO, kuri šiais metais pirmininkavo NAVĮT ir parengė tinklą formalizavimuisi – asociacijos įsteigimui – imdamasi visų tam reikalingų žingsnių. Kaip ir tinklas, asociacija vienys įmones ir organizacijas, kurios siekia veikti atsakingai ir integruoti darnaus vystymosi principus į savo veiklas ir strategijas. Tikimės, kad asociacijos forma sustiprins šią įmonių iniciatyvą ir leis dar geriau koordinuoti narių veiklą diegiant socialinės atsakomybės principus Lietuvos versle“, – teigia LAVA Tarybos pirmininke išrinkta Audronė Alijošiutė, VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras vadovė.

Asociacijai vadovaus kolegialūs organai – trijų narių Taryba, dešimties narių Kongresas bei Visuotinis narių susirinkimas. Pirmosios Tarybos nariais išrinkti: Audronė Alijošiutė (Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras), Vaiva Bražionytė (Ekonominės konsultacijos ir tyrimai) ir Liudas Jurkonis (Ernst & Young Baltic). Be šių įmonių, taip pat LAVA steigėjomis tapo dar 5 įmonės: UAB „Kvalitetas“, UAB „Omnitel“, UAB „Pakmarkas“, PIAR, UAB (PR Service / Edelman), AB „Swedbank“.

LAVA nariai įsipareigoja veikti vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, teisingumo ir atsakingumo aplinkai principais, laikytis „Pasaulinio susitarimo“ principų bei siekti jų užtikrinimo savo veiklos aplinkoje – tarp partnerių, tiekėjų – bei teikti viešas ataskaitas apie vykdomą atsakingą veiklą. LAVA narių atsakomybės apibrėžtos asociacijos įstatuose.

„Neįmanoma siekti darnios pažangos be naujos bendradarbiavimo sampratos. Esame atviri ir kviečiame jungtis įvairiose srityse dirbančias ir darnos siekiančias įmones ir organizacijas, norinčias kurti atsakingos veiklos tradicijas ir prisidėti prie geresnės gyvenimo kokybės kūrimo Lietuvoje“, – teigia A. Alijošiutė. Pasak jos, LAVA teiks pasiūlymus valstybės institucijoms dėl atsakingos veiklos kriterijų, vertinimų, strategijų, programų, įstatymų bei kitų teisės aktų, formuos atsakingos veiklos kriterijus bei stiprins atsakingos veiklos vertės suvokimą visuomenėje.

NAVĮT nariai automatiškai netampa asociacijos LAVA nariais – visos įmonės įstoti į asociaciją turi iš naujo. Taip siekiama, kad asociacijos nariais būtų tik aktyvios įmonės, realiais veiksmais siekiančios prisidėti prie atsakingos veiklos plėtros Lietuvoje. Asociacijos nariais siekiančios tapti įmonės turi užpildyti asociacijos interneto svetainėje pateiktą formą „Tapti nariu“, pateikdamos pasirašytą deklaraciją-kreipimosi laišką, kuriuo jos pritaria Asociacijos tikslams. LAVA svetainė – www.asociacijalava.lt. Sprendimą dėl narystės patvirtinimo priima asociacijos Kongresas. Visais klausimais, susijusiais su asociacijos veikla, galima kreiptis elektroniniu paštu info@asociacijalava.lt.

Šiuo metu Asociacijos nariais tapo jau 10 įmonių:
1. Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras, VšĮ
2. Ekonominės konsultacijos ir tyrimai, UAB
3. Ernst & Young Baltic, UAB
4. Kvalitetas, UAB
5. Omnitel, UAB
6. Pakmarkas, UAB
7. PIAR, UAB (PR Service / Edelman)
8. Swedbank, AB
9. Achemos grupė, koncernas, UAB
10. Investuotojų forumas, asociacija

Audronė Alijošiutė
LAVA Tarybos pirmininkė
Mob. + 370 68721450
El. p. info@asociacijalava.lt
www.asociacijalava.lt

Ernestas Naprys
AB LESTO atstovas ryšiams su visuomene
Tel. 8 5 251 4516
Mob. 8 696 76469
ernestas.naprys@lesto.lt
www.lesto.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.