Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

AB "Limarko laivininkystės kompanija"

2013-04-10

Dėl veiklos rezultato pokyčio po audito bei nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykio

Bendrovėje pabaigus 2012 m. finansinių ataskaitų auditą buvo nustatyta, kad Bendrovės rezultatas - nuostolis sudaro 33,0 mln. Lt (9,5 mln. EUR) ir skiriasi nuo 2013-02-28 skelbto preliminaraus veiklos rezultato (28,0 mln. Lt (8,1 mln. EUR) nuostolio).

Skirtumas tarp preliminaraus ir audituoto rezultato susidarė audito metu perskaičiavus dalies ilgalaikio turto vertę (viso ilgalaikio turto vertė sumažėjo nuo 138 621 594 Lt (40 147 589 EUR) iki 133 621 594 Lt (38 699 489 EUR).

Pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą, bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

Remiantis audituota Bendrovės 2012 m. 12 mėnesių tarpine finansine atskaitomybe, nuosavas kapitalas 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 8 557 804 litų, ir yra mažesnis nei ᄑ įstatinio kapitalo dydžio - 10 mln. Litų. Atitinkamai, visuotiniam akcininkų susirinkimui bus teikiamas klausimas dėl Bendrovės nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykio atstatymo iki teisės aktų reikalaujamo lygio.

         Mindaugas Petrauskas

         Vykdantysis direktorius

         Tel.: 8 (46) 340001-713Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.