Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas bus galima teikti pagal paslaugų kvitus

2012-11-13

Pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas priėmė Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymą (projektas Nr. XIP-4735(2), sukurdamas naują institutą: atlygintinų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų pagal paslaugų kvitus teikimą. Už šį teisės aktą balsavo 79, nei vienas nebuvo prieš, susilaikė 3 Seimo nariai.

Priimtu įstatymu reglamentuojamas atlygintinų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai, teikimas, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo administravimas, nustatoma žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito pildymo, išdavimo, galiojimo ir saugojimo tvarka, paslaugų teikėjų ir paslaugų gavėjų teisės ir pareigos.

Paslaugų kvitas yra apskaitos dokumentas, turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti teikiamų paslaugų atitiktį šio įstatymo reikalavimams. Toks kvitas išrašomas prieš pradedant teikti paslaugas kiekvieną paslaugų teikimo dieną arba, paslaugų gavėjui ir paslaugų teikėjui susitarus, ir kitokiam terminui, kai paslaugos teikiamos nepertraukiamai keletą dienų iš eilės, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė. Paslaugų kvitas galioja iki galutinio atsiskaitymo su paslaugų teikėju momento.

Nustatyta, kad vienas paslaugų teikėjas turi teisę teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas vienam paslaugų gavėjui ne ilgiau kaip 60 dienų, o jeigu paslaugų teikėjas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikia keliems paslaugų gavėjams, – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus, sumuojant kiekvieną mėnesį teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų laiką dienomis, neatsižvelgiant į per dieną teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų valandų skaičių, tačiau paslaugų teikėjas neturi teisės pasitelkti trečiųjų asmenų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugoms teikti.

Įstatyme įtvirtinta, kad paslaugų gavėjas privalo sumokėti paslaugų teikėjui paslaugų kvite nurodytą atlygį pasibaigus kiekvienai žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo dienai arba pasibaigus šių paslaugų teikimo terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė. Paslaugų teikėjas ir paslaugų gavėjas gali susitarti dėl ilgesnio apmokėjimo už suteiktas paslaugas termino, tačiau jis negali būti ilgesnis kaip 5 kalendorinės dienos pasibaigus paslaugų teikimui.

Sveikatos draudimo įmokas už paslaugų teikėją teisės aktų nustatyta tvarka privalo sumokėti paslaugų gavėjas. Ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos paslaugos gavėjas privalo pateikti pagal paslaugų kvitą teikiamas atlygintinas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas administruojančiai institucijai apibendrintą informaciją apie žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimą už praėjusį mėnesį, nurodydamas paslaugų teikėjo asmens duomenis, paslaugų teikimo laikotarpį, atlygio už suteiktas paslaugas ir sveikatos draudimo įmokų sumas.

Įstatymas įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d. Iki to laiko Vyriausybė turės priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Saulė Eglė Trembo
Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
LR Seimo kanceliarija
Tel.: 2396203
rsv@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.