Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Priimtas naujos redakcijos Ūkinių bendrijų įstatymas

2012-06-19

Pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas, 78 parlamentarams balsavus už ir 12 susilaikius, priėmė naujos redakcijos Ūkinių bendrijų įstatymo projektą Nr. XIP-3941(2). Naujos redakcijos įstatymu tobulinamas investavimo į ūkines bendrijas teisinį reguliavimas, siekiant sukurti patrauklias, lyginant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, sąlygas verslui.

Įstatyme įtvirtinta, kad tikrąja ūkine bendrija bus laikoma įmonė, kurios visi dalyviai yra tikrieji nariai; komanditine ūkine bendrija – įmonė, kurios dalyviai yra tikrieji nariai ir komanditoriai.

Nustatyta, kad tikrosios ūkinės bendrijos steigėjais negalės būti kitų bendrijų tikrieji nariai, individualių įmonių savininkai, valstybė, savivaldybės, valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, biudžetinės įstaigos, ūkinės bendrijos ir individualios įmonės, taip pat Europos ekonominių interesų grupės ir jų nariai. Komanditinės ūkinės bendrijos steigėjais negalės būti valstybė, savivaldybės, valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, biudžetinės įstaigos. Komanditinės ūkinės bendrijos dalyvis tuo pačiu metu negalės būti tos pačios komanditinės ūkinės bendrijos tikruoju nariu ir komanditoriumi. Bendrijoje turės būti ne mažiau kaip du dalyviai. Komanditinėje ūkinėje bendrijoje turės būti bent vienas tikrasis narys ir bent vienas komanditorius.

Reglamentuota, kad bendrija bus steigiama ir veiks pagal visų steigėjų ar jų įgaliotų asmenų pasirašytą bendrijos veiklos sutartį, sudaromą notarine forma. Tokia sutartis suteiks teisę atidaryti steigiamos bendrijos kaupiamąją sąskaitą banke. Sąskaitoje esančios lėšos galės būti naudojamos tik po bendrijos įregistravimo. Bendrija bus laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Visi bendrijos steigėjai, sudarę bendrijos veiklos sutartį ir įnešę ar įsipareigoję įnešti įnašą į steigiamą bendriją, nuo bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre taps jos dalyviais.

Nustatyta, kad dalyvio įnašu bus jo turtas, perduotas bendrijai. Įnašu galės būti pinigai ir kitoks turtas. Įnašu negalės būti išimtas iš civilinės apyvartos turtas, taip pat darbai ir paslaugos.

Taip pat pakeistas galiojantis komanditinių ūkinių bendrijų reikalų tvarkymo teisinį reguliavimas, suteikiant daugiau teisių komanditoriams, kurie įgis galimybę kartu su tikraisiais nariais priimti komanditinei ūkinei bendrijai svarbius sprendimus dėl bendrijos veiklos sutarties keitimo, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo.

Naujos redakcijos įstatymo projektu bendrijos veiklos sutartyje šalims leista pačioms nustatyti, kokiais atvejais ir tvarka bendrijos dalyvis galės pasitraukti iš bendrijos.

Įstatymu apibrėžiama bendrijos buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė, tobulinamas gauto pelno skirstymo dalyviams teisinis reguliavimas, pritaikant jį ir investicinei veiklai.; leista dalyviams patiems bendrijos veiklos sutartyje nustatyti pelno skirstymo tvarką, kuri apims tiek konkrečias dalyviams skirtos bendrijos pelno dalies apskaičiavimo taisykles, tiek tos pelno dalies paskirstymo dalyviams eiliškumą ir jiems tenkančios dalies apskaičiavimo taisykles.

Pasibaigus bendrijos finansiniams metams, iš bendrijos veiklos gautas pelnas paskirstomas bendrijos veiklos sutartyje nustatyta tvarka. Nustatyta, kad dalyviams skirta bendrijos pelno dalis galės būti skirstoma ir nepasibaigus bendrijos finansiniams metams, t. y. už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį. Pasibaigus bendrijos finansiniams metams skirstant bendrijos gautą pelną bendrijos dalyviui paskirta pelno dalis bus atitinkamai sumažinama.

Numatyta, kad bendrijos (tiek tikrosios ūkinės, tiek ir komanditinės) galės būti reorganizuojamos Civiliniame kodekse nustatytais būdais. Sprendimą dėl reorganizavimo turės priimti kiekvienos reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios bendrijos visi dalyviai visais balsais. Bendrijos veiklos sutartyje galės būti nustatyta, kad sprendimas dėl reorganizavimo gali būti priimtas bendrijos dalyvių balsų dauguma, kuri negalės būti mažesnė kaip 2/3 dalyvių balsų.

Saulė Eglė Trembo
Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
LR Seimo kanceliarija
Tel.: 2396203
rsv@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.