Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Aktuali informacija investuotojams dėl AB bankas "SNORAS" situacijos

2011-11-25

(atnaujinta 2011 11 25)
Vertybinių popierių komisija (VPK), atsižvelgdama į susidariusią situaciją dėl AB bankas „SNORAS", pateikia aktualią informaciją susijusiems investuotojams. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, informacija bus papildyta.
SVARBU: Lietuvos bankas atšaukė AB banko „SNORAS" veiklos licenciją, kreipsis į teismą dėl bakroto (paspaudus nuorodą, atsidarys pilnas informacinis pranešimas).
Žemiau pateikiama tik VPK nuomonė, nes komisija nedisponuoja visa informacija dėl AB „SNORAS" situacijos - pateiktai VPK nuomonei įtaką gali daryti Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų, AB „SNORAS" laikinojo administratoriaus ar kitų institucijų priimami sprendimai.
AB bankas „SNORAS" smulkiesiems akcininkams:
Nuo 2011 m. lapkričio 17 d. prekyba AB bankas „SNORAS" akcijomis NASDAQ OMX Vilnius biržoje yra sustabdyta, taip pat yra sustabdyti bet kokie atsiskaitymų ir vertybinių popierių judėjimo procesai AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas", nes 2011 m. lapkričio 16 d. Vyriausybės nutarimu nutarta AB bankas „SNORAS" akcijas paimti visuomenės poreikiams, t. y. nuo Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo momento (paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse momento) sąskaitų tvarkytojai privalėjo nedelsiant padaryti įrašus sąskaitose apie 100 proc. AB bankas „SNORAS" akcijų nuosavybės perėjimą valstybės nuosavybėn.
Remiantis Finansinio tvarumo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 6 dalimis, jeigu Vyriausybė perima banko akcijas visuomenės poreikiams, toliau banko akcijų kainą turėtų tvirtinti Vyriausybė, atsižvelgdama į audito įmonės ir (ar) turtą vertinančios įmonės siūlymus. Banko akcijų kainos nustatymo išlaidos apmokamos valstybės lėšomis. Nustatant banko akcijų kainą, negali būti atsižvelgiama į bankui pagal šį įstatymą jau taikomas ar galimas taikyti finansinio stabilumo stiprinimo priemones. Bankas privalo banko akcijų kainą nustatantiems asmenims pateikti duomenis, reikalingus banko akcijų kainai nustatyti. Nustačius banko akcijų kainą, apie tai raštu pranešama buvusiems banko akcininkams pagal Finansinio tvarumo įstatymo 8 straipsnio 5 dalį (ne vėliau kaip per 5 dienas kiekvienam buvusiam akcininkui išsiunčiamas pranešimas registruotu laišku).
Tas pats įstatymas taip pat numato, kad buvusiems banko akcininkams sumokant nustatytą akcijų kainą už paimamas akcijas, jiems taip pat sumokamos Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje (5 proc. dydžio metinės palūkanos) nustatyto dydžio palūkanos nuo jiems priklausančios sumokėti akcijų kainos už paimamas akcijas už laikotarpį nuo nutarimo paimti akcijas įsigaliojimo dienos iki atsiskaitymo su buvusiais akcininkais dienos. Su buvusiais banko akcininkais, kurie nepraneša apie kredito įstaigose atidarytas (turimas) sąskaitas, atsiskaitoma Civilinio kodekso 6.56 straipsnyje nustatyta tvarka.
Pasirašiusiems AB bankas „SNORAS" 2010 m. gruodžio 21 d. akcininkų sprendimu išleistą paprastųjų vardinių akcijų emisiją (PAPILDYTA 2011 11 23):
Pagal Banko įstatymo 41 str. 5 d., visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą, išskyrus sprendimą išleisti konvertuojamųjų obligacijų, laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti banko įstatai nebuvo pateikti juridinių asmenų registrui per 12 mėnesių nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos.
Banko įstatinis kapitalas sudaromas, didinamas ir mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, jei šis Įstatymas nenustato kitaip (Banko įstatymo 41 str. 1 d.). Akcinių bendrovių įstatymo 49 str. 7 d. numato, kad nepadidinus įstatinio kapitalo per nurodytą terminą (šiuo atveju 12 mėn.) įnašai už pasirašytas akcijas jas pasirašiusio asmens raštišku pareikalavimu turi būti nedelsiant grąžinti be jokių atskaitymų. Taigi, tokiu atveju visos lėšos grąžintinos akcijas pasirašiusiems asmenims. Iš esmės tas pats numatyta ir AB bankas „SNORAS" 2010 m. gruodžio 21 d. akcininkų sprendimu išleistos paprastųjų vardinių akcijų emisijos sąlygose - pinigai už pasirašytas akcijas yra pervedami į kaupiamąją sąskaitą, nurodytą akcijų pasirašymo sutartyje - sąskaitą AB banke „Finasta", kur jos šiuo metu ir yra saugomos. Jei banko įstatų pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo padidėjimu, nepateikiami registravimui Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka iki 2011 m. gruodžio 21 d., visos įmokos grąžinamos į investuotojų nurodytas banko sąskaitas.
2011 m. lapkričio 22 d. Lietuvos bankas atsisakė išduoti leidimą registruoti įstatų pakeitimus dėl naujos emisijos registravimo - platesnė informacija pateikiama Lietuvos banko tinklalapyje www.lb.lt (paspaudus nuorodą, atsidarys pranešimas).
Kaip nurodyta šiame sprendime, banko akcijas apmokėję asmenys įgijo teisę reikalauti, kad AB bankas Snoras jiems grąžintų už pasirašytas akcijas sumokėtas lėšas. Reikalavimai grąžinti lėšas raštu turėtų būti pateikti AB bankui Snoras (laikinajam administratoriui).
Pažymėtina, kad už banko akcijas sumokėtos lėšos kaupiamos kredito įstaigoje, turinčioje teisę teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje, tam tikslui atidarytoje sąskaitoje (šiuo atveju banke „Finasta"). Sukauptas lėšas bankas turi teisę naudoti tik banką įsteigus ar įregistravus įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo didinimu (Banko įstatymo 41 str. 8 d.). Tai reiškia, kad bankas neturi teisės naudotis sukauptomis lėšomis iki tol kol nėra įregistruoti įstatų pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo didinimu.
Tačiau kaip numato Finansinio tvarumo įstatymo 14 str. 3 d., kai valstybė įsigyja banko akcijas ar jas paima visuomenės poreikiams, Bankų įstatymo 5 straipsnio 2-8 dalių, 23 straipsnio 1 dalies, 24, 25 straipsnių ir 41 straipsnio 4 ir 8 dalių nuostatos netaikomos. Tai reiškia, kad susiklosčius tokiai faktiniai situacijai, kai bankas „Snoras" yra paimtas visuomenės poreikiams, kredito įstaigos sąskaitoje sukauptomis lėšomis bankas (šiuo atveju laikinasis administratorius) gali disponuoti.
Norėtume atkreipti dėmesį, kad teisės aktai tiksliai nenumato, kaip įgytomis lėšomis nacionalizuotas bankas gali disponuoti, t. y. privalo ar neprivalo grąžinti lėšas akcijas pasirašiusiems asmenims neatsižvelgiant į kitų kreditorių interesus, todėl už pasirašytas akcijas sumokėtų lėšų grąžinimo investuotojams klausimas, kaip ir kitų banko kreditorių reikalavimų vykdymo klausimai, tikėtina, kad bus sprendžiami atsižvelgiant į banko specifinę padėtį - į tai, kad AB bankui Snoras yra nustatyti banko veiklos apribojimai ir paskirtas laikinasis administratorius.
Komisijos nuomone, sprendimą kaip ir kokia tvarka bus grąžinamos lėšos akcijas pasirašiusiems asmenims pirmiausia turėtų priimti laikinasis administratorius, be to, lėšų grąžinimui įtaką gali daryti ir teisėsaugos institucijų priimami sprendimai.
AB bankas „SNORAS" obligacijų savininkams (atnaujintos 3-6 pastraipos):
Kaip numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 1 d. bendrovės obligacija yra terminuotas ne nuosavybės vertybinis popierius, pagal kurį bendrovė, išleidžianti obligacijas, tampa obligacijos savininko skolininke ir prisiima įsipareigojimus obligacijos savininko naudai. Šie įsipareigojimai turi būti nurodyti sprendime išleisti obligacijas ir obligacijų pasirašymo sutartyje. Obligacijų savininkas turi tokias pat teises kaip ir kiti bendrovės kreditoriai (Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 5d.). Tai reiškia, kad obligacijų savininkai laikomi kreditoriais ir įsipareigojimai jiems atlyginami tokia pat tvarka kaip ir kitiems įmonės (šiuo atveju banko) kreditoriams. Šiuo metu AB bankas „SNORAS" veikla sustabdyta ir yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės.
Remiantis Bankų įstatymo 76 str. 7 dalimi nuo sprendimo paskelbti banko veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskirti banko laikinąjį administratorių pateikimo bankui dienos bankui draudžiama vykdyti įsipareigojimus mokėti ar perleisti banko turtą, jei šie įsipareigojimai kyla iš sandorių ar kitų juridinių faktų, atsiradusių iki banko veiklos apribojimo (moratoriumo) paskelbimo dienos, išskyrus mokėjimus, būtinus apribotai banko veiklai apribojimo (moratoriumo) metu užtikrinti. Banko veiklos apribojimo (moratoriumo) metu netesybos už banko prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą neskaičiuojamos ir nemokamos. Palūkanos pagal banko prievoles skaičiuojamos, tačiau išmokamos tik pasibaigus banko veiklos apribojimo (moratoriumo) terminui. Taigi, stabdomas bet koks įsipareigojimų kylančių pagal pasirašytas obligacijų sutartį vykdymas.
Šiuo atveju taip pat aktualus Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas (toliau - Įstatymas). Pagal Įstatymą įsipareigojimai investuotojams (t. y. grąžintini investuotojo perduoti arba jam priklausantys pinigai ir/arba vertybiniai popieriai) yra draudžiami. Investuotojas įgyja teisę į draudimo išmoką tik tuo atveju, jeigu investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios (daugeliu atvejų tai galėtų būti nesąžininga veikla, t.y. kliento vertybinių popierių ar pinigų pasisavinimas ir pan.).
Taigi, jeigu bankas investuotojo vertybinius popierius perleistų ar panaudotų be investuotojo valios, investuotojas atgautų 100 % investuotos sumos, jei ji neviršijo 3000 eurų, ir 90 % investuotos sumos, jei ji neviršijo 22 000 eurų sumos (Įstatymo 2 str. 12 d. ir 9 str. 3 d. 5 p.).
Pažymėtina, kad pačios obligacijos nėra apdraustos (kitaip nei indėlis), todėl, jei bankas negalėtų laiku išpirkti obligacijų, kraštutiniu atveju investuotojai gali prarasti visą į obligacijas investuotą sumą.
Obligacijų savininkų teises privalo ginti vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas, su kuriuo bankas yra pasirašęs sutartį. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas privalo taip ginti obligacijų savininkų teises ir teisėtus interesus, kaip jis gintų savo teises ir teisėtus interesus būdamas visų šios emisijos obligacijų savininkas. Taip pat vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos obligacijų savininkų teisės (Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 6 d). Obligacijų savininkus informuojame, kad AB bankas „SNORAS" yra sudaręs sutartį su UAB FMĮ „DV INVEST" (Konstitucijos pr. 23B-609, Vilnius. tel. 8 5 273 5806; mob. tel. 8 685 70 545).
Lapkričio 14-16 dienomis reguliuojamoje rinkoje pirkusiems ir pardavusiems AB bankas „SNORAS" akcijas:
Atsižvelgiant į tai, kad lapkričio 14 d., (pirmadienį), sudarytų sandorių atsiskaitymams galioja 3 darbo dienų terminas, t. y. atsiskaitymas vyksta trečią darbo dieną po sandorio sudarymo, taip pat vadovaujantis Finansinio tvarumo įstatymo 8 str., kuris numato, kad nuosavybės teisė į paimamas akcijas pereina valstybei įsigaliojus Vyriausybės nutarimui paimti akcijas visuomenės poreikiams, o sąskaitų tvarkytojai, gavę Vyriausybės įsigaliojusį nutarimą privalo nedelsiant padaryti įrašus VP sąskaitose apie nuosavybės pasikeitimą, darytina išvada, kad Valstybė lapkričio 16 d. vakarą (trečiadienio vakarą) įgijo nuosavybės teisę į visas (100 proc.) AB bankas „SNORAS" akcijas, todėl jei sandoris nebuvo užbaigas iki 2011-11-16 (trečiadienio vakaro), tai Valstybė akcijas perėmė iš AB bankas „SNORAS" akcijų pardavėjų, kadangi vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 64 straipsniu, pirkėjai dar nebuvo įgiję nuosavybės teisės į AB bankas „SNORAS" akcijas, nes nebuvo padaryti įrašai jų asmeninėse sąskaitose prieš Valstybei įgyjant nuosavybės teisę į 100 proc. AB bankas „SNORAS" akcijų.

Rinkos operacijų departamentas
tel: 8 5 272 14 06


________________________________________
Šią informaciją atsiuntė GlobeNewswire, www.globenewswire.com - a NASDAQ OMX company

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.