Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

VIAP mokesčio išimties panaikinimas leido nedidinti elektros kainos

2011-01-20

Pastaruoju metu žiniasklaidoje keliamas klausimas, kodėl Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) elektros tarifo dedamąją turi mokėti įmonės, kurios pačios elektrą gamina savo reikmėms.
Energetikos ministerija paaiškina, kad Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos yra susijusios su energijos tiekimo saugumu, patikimumu, kaina bei su aplinkos apsauga. VIAP dedamąją moka visi vartotojai, kurie yra prisijungę prie elektros perdavimo ar skirstymo tinklų.
Iki praėjusių metų pabaigos išimtį nemokėti VIAP dedamosios už jų pačių pagamintą ir savoms reikmėms suvartotą elektros energiją turėjo tos įmonės, kurių įrenginių instaliuota galia neviršijo 35 MW.
Nuo šių metų pradžios ši išimtis panaikinta, nes įmonės, kurios turi nuosavus elektros energijos gamybos pajėgumus, jau ir taip yra savotiškai privilegijuotos, nes ne tik gali apsirūpinti elektros energija už savikainą, bet dar visada turi galimybę gauti jiems reikalingą elektros energijos kiekį iš elektros energetikos sistemos. Kitaip tariant, jos turi papildomas elektros energijos tiekimo saugumo garantijas, už kurias VIAP moka kiti vartotojai. Todėl visiškai akivaizdu, kad kaip ir visi kiti elektros energijos vartotojai, šie ūkio subjektai turėtų prisidėti prie Lietuvos elektros energetikos sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo. Išimties panaikinimas leido pasiekti, nuo šių metų pradžios elektros energijos tarifas visiems vartotojams nepadidėjo. Pažymėtina, kad įmonės, savo reikmėms gaminančios elektros energiją, 2011 m. pagamins ir suvartos apie 0,62 TWh. Jei nebūtų panaikinta išimtis ir dalis elektros vartotojų ir toliau nemokėtų VIAP, elektros energijos tarifas buitiniams ir kitiems vartotojams nuo šių metų sausio 1 d. būtų didesnis nuo 0,5 iki 1,0 ct/kWh.

Įmonėms, kurių elektros energijos gamybos įrenginiai nėra prijungti prie elektros tinklų, VIAP mokesčio mokėti nereikia.
Taip pat buvo keliamas klausimas, kodėl iš VIAP surinktomis lėšomis remiamos neefektyvios termofikacinės elektrinės.
Šiuo metu remiamos elektros energijos gamybos apimtys termofikacinėms elektrinėms, gaminančioms kartu elektrą ir šilumą, nustatomos atsižvelgiant į įmonių kasmet pateikiamus prašymus. Tokia iki šiol galiojanti tvarka buvo patvirtinta dar 2003 metais.

Energetikos ministerijos parengtoje ir Seimui 2010 m. lapkritį pateiktoje naujoje Elektros energetikos įstatymo redakcijoje numatyta, kad viešuosius interesus atitinkančia paslauga laikoma efektyvi kogeneracija. Priėmus šį įstatymą, numatoma keisti ir kogeneracijos rėmimo tvarką. Atkreipiame dėmesį, kad elektros energijos tarifus, taip pat ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų dedamąją, nustato ne Energetikos ministerija, o Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.


Be kita ko, Lietuvos pramonininkų konfederacija teigė, kad Vyriausybė nesilaiko Nacionalinio susitarimo nuostatų energetikos srityje. Savo lygmenyje Vyriausybė yra priėmusi reikiamus sprendimus, siekdama liberalizuoti elektros energijos rinką, skatindama konkurenciją gamtinių dujų srityje bei kurdama pagrindą efektyviai atsinaujinančios energetikos plėtrai. Papildomame protokole prie Nacionalinio susitarimo išdėstytos asocijuotų verslo struktūrų pasiūlytos temos yra diskusinio pobūdžio, reikalaujančios tolesnių konsultacijų tarp Vyriausybės ir nacionalinių partnerių, todėl jos negali būti traktuojamos, kaip Vyriausybės įsipareigojimas. Dėl to buvo sutarta su socialiniais partneriais pasirašant nacionalinį susitarimą 2009 metų spalio mėnesį. Šiomis temomis vyko ir vyks diskusijos ieškant optimalių sprendimų visam Lietuvos ūkiui ir energijos vartotojams.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.