Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Priimtos Metrologijos įstatymo pataisos

2013-12-19

Pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas, 84 parlamentarams balsavus už, 3 – prieš ir 13 susilaikius, priėmė Metrologijos įstatymo pataisas (projektas Nr. XIP-3678(3). Šiuo teisės aktu įgyvendinama institucinė pertvarka ir mažinamas verslą prižiūrinčių institucijų skaičius.

Įstatymu įtvirtintas subjektas – Nacionalinis metrologijos institutas – valstybinių etalonų laboratorija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota atstovauti Lietuvos Respublikai pagal valstybės prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus metrologijos srityje.

Priimtomis pataisomis nustatyta, kad Vyriausybė tvirtina valstybinių etalonų sąrašą, valstybinius etalonus, valstybinių etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarką, paskiria valstybinių etalonų laboratorijas ir Nacionalinį metrologijos institutą. Valstybinių etalonų laboratorijos įgaliojamos kurti, saugoti, naudoti ir tobulinti valstybinius etalonus, laiduoti jų sietį su kitų valstybių matavimo vienetų valstybiniais etalonais ir užtikrinti matavimo vienetų verčių perdavimą Lietuvos Respublikoje.

Nustatyta, kad metrologinio laidavimo sistemą sudaro Vyriausybė; ministerija, kurios ministras atsakingas už metrologijos valdymo sritį; Lietuvos metrologijos inspekcija prie ministerijos; Nacionalinis metrologijos institutas; matavimo vienetų valstybinių etalonų bei etaloninių matavimo metodų ir priemonių cheminių matavimų valstybinės laboratorijos, skiriamos Vyriausybės; kalibravimo, bandymų ir patikros laboratorijos, kontrolės ar sertifikavimo įstaigos, veikiančios Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstatyme įtvirtintos šios pagrindinės Metrologinio laidavimo sistemos subjektų funkcijos:

Vyriausybė nustato valstybės metrologinio laidavimo politikos principus ir kitas šiame įstatyme nustatytas funkcijas.

Ministerija: formuoja metrologinio laidavimo politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą; atlieka teisinį metrologinį reglamentavimą ir užtikrina metrologinį laidavimą Lietuvos Respublikoje; keičiasi informacija su kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis matavimo priemonių patikros ir paskelbtųjų įstaigų veiklos klausimais; atlieka Nacionalinio metrologijos instituto ir valstybinių etalonų laboratorijų  funkcijų, vykdomų metrologijos srityje, priežiūrą; vykdo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro valdytojo funkcijas.

Inspekcija atlieka teisinę metrologinę priežiūrą, vykdo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro tvarkytojo funkcijas, teisės aktų nustatytais atvejais teikia informaciją Europos Komisijai ir kitų valstybių narių įgaliotoms institucijoms apie priemones, taikomas uždraudžiant naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus, ir tokių sprendimų priežastis.

Nacionalinis metrologijos institutas, Vyriausybės pavedimu, atstovauja Lietuvos Respublikai pagal valstybės prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus metrologijos srityje, kuria, saugo, naudoja ir tobulina bent vieną valstybinį etaloną, vykdo metrologinius tyrimus, laiduoja matavimo sietį valstybėje ir tarptautiniu mastu atitinkamose matavimų srityse, dalyvauja tarptautinių metrologijos organizacijų veikloje.

Matavimo vienetų valstybinių etalonų ar etaloninių matavimo metodų ir priemonių cheminių matavimų valstybinės laboratorijos kuria, saugo, naudoja ir tobulina valstybinius etalonus, laiduoja matavimo sietį valstybėje ir tarptautiniu mastu atitinkamose matavimų srityse ir dalyvauja tarptautinių metrologijos organizacijų veikloje.

Kalibravimo laboratorija kalibruoja pamatinius ir žemesnio lygmens etalonus ir (arba) matavimo priemones bei išduoda kalibravimo liudijimus.

Bandymų laboratorija atlieka bandymus ir išduoda atliktų bandymų rezultatų protokolus.

Patikros laboratorija atlieka matavimo priemonių patikrą, ženklina jas atitiktį patvirtinančiais ženklais ir (arba) išduoda patikros sertifikatus.

Kontrolės įstaiga atlieka atitikties įvertinimą ir priima sprendimą, pagrįstą atitinkamų matavimų, bandymų ar lyginimų su etalonu rezultatais, ir išduoda kontrolės ataskaitas ir (arba) kontrolės sertifikatus.

Sertifikavimo įstaiga sertifikuoja matavimo priemones ir išduoda atitikties sertifikatus bei vykdo kitą teisės aktuose ir (arba) standartuose nustatytą veiklą.

Priėmimo metu įstatymas papildytas šia nuostata: teisinis metrologinis reglamentavimas netaikomas matavimo priemonių kategorijoms, kurioms metrologinės patikros nenustato Europos Sąjungos direktyvos, kai jos atitinka tarptautiniuose ir (arba) Europos Sąjungos standartuose nustatytus reikalavimus bei turi matavimo priemonės gamintojo (pardavėjo) išduotus dokumentus apie atitikimą šiems standartams.

Pataisos įsigalioja 2014 m. liepos 1 dieną. Iki to laiko Vyriausybė įpareigota reorganizuoti Valstybinę metrologijos tarnybą išdalijimo būdu. Ir priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Saulė Eglė Trembo
Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
2396203
rsv@lrs.lt

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.