Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Seimo nario K. Bartkevičiaus pranešimas: dėl verslo regionuose plėtros būtina skatinti valdžios atstovų ir asocijuotų verslo struktūrų glaudų bendradarbiavimą

2013-03-26

Pranešimas VIR

Kovo 22 d. Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus iniciatyva Seime vyko Mažeikių verslininkų asociacijos ir valdžios atstovų apskritojo stalo diskusija.

Diskusijos dalyviai vieningai sutarė, kad būtina skatinti valdžios atstovų ir asocijuotų verslo struktūrų glaudų bendradarbiavimą ir tarpusavio supratimą dėl verslo regionuose plėtros, bendros verslo aplinkos gerinimo, administracinės ir reguliavimo naštos mažinimo, siekiant išlaisvinti verslo kūrybinį ir inovacijų potencialą bei greičiau rasti sprendimus dėl visuomenei aktualių problemų.

Diskusijos dalyvius sveikinęs Seimo narys Kęstutis Bartkevičius pabrėžė, kad atstovaudami skirtinguose politiniuose lygmenyse privalome stiprinti koordinuoto požiūrio įgyvendinimo galimybes. Seimo narys kvietė verslininkus aktyviai prisidėti, teikiant savo pasiūlymus bei pastabas, tobulinant teisės aktų projektus, kurie įtraukti į Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesijos darbų programą.

Pristatydamas Mažeikių verslininkų asociacijos veiklą, Mažeikių verslininkų asociacijos prezidentas Virgilijus Radvilas pažymėjo, kad Mažeikių verslininkų asociacija – tai 68 narius jungianti nevyriausybinė Mažeikių rajono organizacija, kurios tikslas vienyti verslininkus, siekiant sudaryti palankias ekonomines, teisines, psichologines ir kultūrines sąlygas verslui. Virgilijus Radvilas pabrėžė, kad labai svarbu viešai diskutuoti dėl verslo ir valdžios bendradarbiavimo svarbos, tačiau vėlgi, labai svarbu diskutuoti ir dėl bendrų pozicijų siekiant verslui ir Lietuvai priimtinų sąlygų.

Diskusijoje dalyvavęs Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pristatydamas Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos pro­jek­tus pažymėjo, kad vie­na iš svar­biau­sių ak­tu­a­li­jų – Lie­tu­vos pa­si­ren­gi­mas ir pir­mi­nin­ka­vi­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai. Seimo Ekonomikos komitetas ketina svarstyti per 200 įstatymo projektų, energetika ir toliau išlieka prioritetinė sritis. Kon­kre­čiais pro­jek­tais bus siekiama di­din­ti ener­ge­ti­nį efek­ty­vu­mą, ku­ris leis­tų kuo pla­čiau pa­nau­do­ti at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos iš­tek­lius, ga­ran­tuo­tų ener­gi­jos šal­ti­nių įvai­ro­vę. Ekonomikos komiteto pirmininkas taip pat pažymėjo, kad didelio dėmesio sulauks pateiktos įstatymo nuostatos dėl suskystintų dujų terminalo statybos, verslo sąlygų pagerinimo, valstybės turto efektyvaus panaudojimo, ES lėšų įsisavinimo, jų racionalaus panaudojimo šalies konkurencingumo didinimui. Remigijus Žemaitaitis taip pat pasidžiaugė, kad Seime po pateikimo buvo pritarta Kęstučio Bartkevičiaus, Remigijaus Žemaitaičio, Audronės Pitrėnienės siūlymams dėl suskystintųjų naftos dujų kainų reguliavimo. Ekonomikos komiteto pirmininkas paragino verslo atstovus, turinčius savo minčių ir idėjų, kokie teisės aktai (įstatymai) turi būti kuriami ar priimami, teikti pasiūlymus.

Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys akcentavo, kad Mažeikiai ir toliau lieka „donoru“, todėl reikia peržiūrėti valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo metodiką. Buvo atkreiptas dėmesys, kad net šalies mastu mažeikiškiai gauna mažiau nei šalies vidurkis, nes vienam gyventojui tenka gerokai mažiau lėšų nei likusių kitų „donorų“ gyventojams.

Diskusijoje dalyvavusi Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė pažymėjo, kad reikia siekti švietimo ir aukštojo mokslo politikos pertvarkos. Žemas darbo produktyvumas ir darbuotojų stoka yra tarpusavyje glaudžiai susijusios problemos.

Audronė Pitrėnienė teigė, kad, remiantis oficialiąja statistika, didžioji dauguma Lietuvos užimtųjų dirba tokį darbą, kuriame reikalingas profesinio mokymo įstaigos diplomas. Tuo tarpu didžioji dalis jaunimo stoja į aukštąsias mokyklas, todėl pagerinus profesinio mokymo kokybę, skatinant mokymąsi visą gyvenimą, išaugs produktyvumas ir ekonomika įgis pagreitį.

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis sveikinęs diskusijos dalyvius, pasidžiaugė puikia iniciatyva dėl diskusijos organizavimo ir kvietė visus kartu imtis iniciatyvų spartinant techninę pažangą ir didinant gamybos efektyvumą.

Anot Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento Roberto Dargio, Lietuvoje ypatingai sumažėjo darbingo amžiaus žmonių. Problema ta, kad didžioji dalis rajonuose gyvenančių žmonių yra ekonomiškai neaktyvūs, dažnai išlaikomi savivaldybių. Išeitis iš susiklosčiusios situacijos galėtų būti miestų atgaivinimas. Todėl pagrindinis dalykas, ką galėtų nuveikti verslas su pramonininkais – padaryti miestus patraukliomis zonomis, kur galima ateiti su investicijomis.

Diskusijos dalyviai, apibendrindami diskusiją, akcentavo, kad išklausę pasisakymus, įsitikino, jog valdžios ir verslo atstovų diskusija aktuali ir tokias diskusijas reikėtų rengti ateityje.

Diskusijoje dalyvavo aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, Seimo nariai: Kęstutis Bartkevičius, Remigijus Žemaitaitis, Audronė Pitrėnienė, Andrius Mazuronis, aplinkos viceministras Almantas Petkus, ūkio viceministras Kęstutis Trečiokas, finansų viceministras Vytautas Galvonas, Vidaus reikalų ministerijos atstovai, Mažeikių rajono savivaldybės atstovai, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, Lietuvos verslo paramos agentūros vadovė Diana Vilytė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vidmantas Japertas, Plungės pramonininkų asociacijos prezidentas Jonas Bačinskas.

Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūno pavaduotojas
Kęstutis Bartkevičius
Tel. (8 5) 239 6617

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.