Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Valstybės valdomų įmonių pajamos augo 7 procentais

2012-03-30

Valstybės valdomų įmonių pajamos augo 7 procentais
 
Preliminariais neaudituotais duomenimis, valstybės valdomų įmonių (VVĮ) pajamos augo 7 proc. - iki 6,85 mlrd. litų, o veiklos pelnas per dvylika 2011 metų mėnesių išaugo nuo 2 mln. litų nuostolio iki 183 mln. litų pelno. VVĮ portfelio grynasis pelnas siekė 79 mln. litų - tai 76 mln. litų daugiau nei prieš metus1. Pelningos įmonės 2011 metais uždirbo 343 mln. litų pelno, o nuostolingos atnešė 264 mln. litų nuostolio.

"Dvylikos mėnesių rezultatų gerėjimą lėmė tiek dėl atsigavusios ekonomikos išaugusi įmonių apyvarta, tiek sumažėjusios įmonių veiklos sąnaudos. VVĮ nuosavo kapitalo grąža padidėjo net tris kartus - nuo 0,3 proc. 2010 metais iki beveik 1 proc.", - sako ūkio ministras Rimantas Žylius.

2011 metų įmonių rezultatus neigiamai paveikė ketvirtajame metų ketvirtyje įvykęs banko "Snoras" bankrotas. Dvidešimt didžiausių VVĮ iš viso prarado apie 70 mln. litų "Snoro" banke laikytų lėšų, todėl išaugo jų finansinės veiklos nuostoliai. Taip pat prastesnius nei ankstesnių ketvirčių spalio-gruodžio mėnesių įmonių finansinius rodiklius lėmė sezoniškumas, o energetikos sektoriaus rezultatus paveikė metų pabaigoje įmonių apskaičiuotos turto vertės mažėjimo ir apyvartinių taršos leidimų perkainojimo sąnaudos.

Nepaisant "Snoro" banko bankroto, VVĮ rezultatai pastebimai gerėjo. Tai lėmė augantis įmonių efektyvumas: įmonių pardavimo pajamoms per metus augus 7 proc., veiklos sąnaudos sumenko 1,5 proc., t. y. įmonės sutaupė 33,2 mln. litų, o tipinės veiklos pelnas ūgtelėjo iki 183 mln. litų. Palyginimui: 2010 metais pajamos buvo 0,7 proc. mažesnės, o veiklos sąnaudos augo 2,4 procento.

Vertinant VVĮ rezultatus, svarbu atsižvelgti į tai, jog valstybės įmonės moka netipinius mokesčius valstybei, kurie įtraukiami į įmonių veiklos sąnaudas. Šiemet valstybės įmonės sumokėjo 98,8 mln. litų netipinių mokesčių valstybei, iš kurių 75,5 mln. litų sudarė miškų urėdijų mokamas žaliavos mokestis, o 23,3 mln. litų - turto mokestis. Iš veiklos sąnaudų pašalinus netipinius mokesčius valstybei, 2011 metų VVĮ grynasis pelnas sudarė 163 mln. litų - tai 110 mln. litų daugiau nei prieš metus.

Preliminariais duomenimis, AB "Klaipėdos nafta" 2011 metais gavo 14,8 proc. daugiau pajamų ir uždirbo rekordinį 45,7 mln. litų pelną.

AB Lietuvos paštas po ilgos pertraukos dirbo pelningai - įmonės grynasis pelnas sudarė 120 tūkst. litų, nors 2010 metais patirta 10,2 mln. litų nuostolio, o 2009 metais nuostoliai siekė net 63 mln. litų. Išaugusį bendrovės veiklos efektyvumą parodo veiklos sąnaudos vienam paslaugos vienetui, kurios 2011 metais buvo 5,7 proc. mažesnės nei prieš metus.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, vykdydama sąnaudų optimizavimo politiką, sumažino veiklos sąnaudas beveik 16 proc. Išaugus krovinių srautams, šiai įmonei pavyko padidinti pelną ketvirtadaliu - iki 68,4 mln. litų.

AB "Lietuvos geležinkeliai" grynasis pelnas dėl išaugusių krovinių srautų, indeksuotų tarifų ir nuosaikiau nei pajamos augusių sąnaudų išaugo nuo 68,9 iki 150,1 mln. litų, o grynasis pelnas, tenkantis vienai krovinio tonai, didėjo nuo 1,4 iki 2,9 lito.

UAB Visagino atominės elektrinės grupės įmonių rezultatams neigiamos įtakos turėjo apyvartinių taršos leidimų perkainojimas, dėl kurio ketvirtąjį metų ketvirtį grupė patyrė 63 mln. litų sąnaudų. Taip pat 7,5 proc. išaugo pardavimo savikaina - kuro, elektros ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos. Tačiau grupės veiklos sąnaudos, neįskaičiavus su turto vertės mažėjimu susijusių sąnaudų, sumažėjo 15 proc. Dėl to tipinės veiklos pelnas prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją mažėjo nuosaikiau ir siekė 590,4 mln. litų.

Miškų urėdijos 2011 metais sumokėjo dvigubai daugiau (75,4 mln. litų) privalomųjų atskaitymų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką (žaliavos mokesčio). Neįtraukiant mokesčių sąnaudų, urėdijų veiklos sąnaudos paaugo 62,4 mln. litų, t. y. beveik 35 proc. Miškų urėdijų grynasis pelnas sumažėjo 28,4 proc. - iki 28 mln. litų, tačiau miškininkystės sektoriaus nuosavo kapitalo grąža, kuri skaičiuojama iš veiklos sąnaudų pašalinus žaliavos mokestį, ūgtelėjo nuo 2,1 iki 2,7 proc.

Pagerėjus įmonių veiklos rezultatams, 2011 metais įmonės valstybei sumokėjo dvigubai daugiau dividendų nei 2010 metais - 86 milijonus litų. Įmonių efektyvumui vis labiau augant, 2012 metų biudžetą tikimasi papildyti jau 589 milijonais litų.

VVĮ pertvarka
Vykdant valstybės valdomų įmonių pertvarką, siekiama didesnio įmonių veiklos skaidrumo ir viešumo, todėl finansiniai rodikliai kas ketvirtį atnaujinami interneto tinklalapyje http://vvi.ukmin.lt/. Taip pat čia pateikiama informacija apie vykdomą reformą, svarbiausius jos principus, parengtus dokumentus, užsienio šalių patirtį reformuojant įmonių valdymą.


Nuosavybės gairių projektas
Įgyvendinant tolimesnius pertvarkos žingsnius, parengtas Nuosavybės teisės įgyvendinimo gairių projektas. Nuosavybės gairėse aptarti šie esminiai valstybės valdomų įmonių principai:
Valstybės, kaip valstybės valdomų įmonių savininkės, tikslai. Siūloma įmones skirstyti į dvi pagrindines grupes - įmonės, kurioms keliami komerciniai tikslai - jos privalo siekti komercinės grąžos, ir įmonės, kurioms keliami nekomerciniai tikslai - jos privaro būti pelningos.
Valdybos narių nominavimo procesas. Skiriant valdybos narius bus sudaromas komitetas iš šakinio, finansų ir ūkio ministrų, taip siekiant užtikrinti objektyvumą.
Nepriklausomi valdybos nariai sudarys bent 1/3 didžiųjų akcinių bendrovių valdybų.

Gairių nutarimo projektą galima rasti adresu  http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=126986&p_query=&p_tr2=&p_org=&p_fix=n&p_gov=n.

Be to, Ūkio ministerija kviečia socialinio tinklo "Facebook" paskyroje "Valstybės valdomos įmonės" pareikšti nuomonę apie VVĮ nuosavybės gaires, kurios yra vienas svarbiausių VVĮ įmonių pertvarkos dokumentų. Šio dokumento įgyvendinimas prisidės prie VVĮ veiklos efektyvumo.

Nepriklausomi nariai
Siekiant pertvarkos tikslų taip pat svarbu tai, kad VVĮ valdybas stiprina nepriklausomi nariai, kurie, būdami srities specialistai ir neveikiami politinės įtakos, prisidės prie geresnio įmonių valdymo ir įmonių veiklos efektyvumo didinimo. Į energetikos sektoriaus įmonių valdybas paskirta jau 14 nepriklausomų narių. Ūkio ministerijai pavaldžioje įmonėje "Litexpo" dirba 2 nepriklausomi valdybų nariai.

VVĮ vadovų užmokestis
2011 metų pabaigoje buvo parengtas Vyriausybės nutarimo projektas dėl VVĮ vadovų darbo užmokesčio. Juo siekiama, kad vadovų darbo užmokestis nebūtų didesnis nei atitinkamų privačių bendrovių vadovų darbo užmokestis, o užmokesčio kintamųjų dalių nustatymo tvarka skatintų vadovus siekti pagrįstai ambicingų, ilgalaikių tikslų, o ne trumpalaikės naudos.

1 2011 metų dvylikos mėnesių rezultatai lyginami su perskaičiuotais 2010 metų VVĮ portfelio rezultatais, kurie dėl duomenų tikslinimo ir į portfelį neįtrauktų įmonių skiriasi nuo 2010 metų VVĮ veiklos ataskaitoje pateiktų duomenų. Koregavimo įtaka 2010 metų VVĮ portfelio grynajam pelnui pateikta 2011 metų sausio-gruodžio mėnesių tarpinės ataskaitos pabaigoje.

Daugiau informacijos:
Rūta Mikėnienė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
Tel. 8 706 64 704
El. p. ruta.mikeniene@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.