Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Steigiamas Lietuvos eksparlamentarų klubas

2012-03-29

Kovo 30 d., penktadienį, 11 val. Kovo 11-osios salėje (I r.) įvyks steigiamasis Lietuvos eksparlamentarų klubo suvažiavimas. Dalyvauti steigiamo klubo veikloje jo steigėjai kviečia buvusius Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatus, ankstesnių kadencijų Seimo narius.

Lietuvos eksparlamentarų klubas kuriamas siekiant sudaryti galimybę jo nariams – eksparlamentarams – savo kompetencija bei patirtimi prisidėti prie parlamentinės demokratijos stiprinimo, puoselėti demokratiškumo, tautiškumo, patriotizmo ir valstybingumo tradicijas, plėtoti ir stiprinti tarpusavio ryšius, informuoti visuomenę apie teisėkūrą ir parlamentinę veiklą.

Įgyvendindamas užsibrėžtus tikslus Lietuvos eksparlamentarų klubas numato rengti suvažiavimus, susitikimus, konferencijas ir diskusijas, atstovauti buvusių parlamentarų interesams valdžios institucijose.

Kaip teigiama Lietuvos eksparlamentarų klubo įstatų projekte, steigiama asociacija nepriklausomai nuo partiškumo ar politinių pažiūrų, vadovaudamasi geranoriškumo, viešumo ir tarpusavio supratimo bei pagarbos principais, koordinuos ir atstovaus narių teisėms ir teisėtiems interesams valstybės institucijose, savivaldybėse, visuomeninėse ir tarptautinėse organizacijose.

Lietuvos eksparlamentarų klubas ketina aktyviai dalyvauti politiniame šalies gyvenime: teikti pasiūlymus, rezoliucijas ir išvadas Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms visuomenei aktualiais klausimais, dalintis patirtimi ir kompetencija stiprinant parlamentinę demokratiją, konsultuoti visais parlamentinio demokratiškumo vystymo, politinio gyvenimo, ekonomikos, verslo plėtros palaikymo ir skatinimo klausimais, taip pat informuoti visuomenę apie klubo narių veiklą.

Steigiamojo Lietuvos eksparlamentarų klubo suvažiavimo darbotvarkėje – klubo prezidento, prezidiumo ir tarybos rinkimai, klubo įstatų tvirtinimas, rezoliucijų bei nutarimų svarstymas ir priėmimas.

Valdas Sinkevičius
vyr. specialistas
LRS kanceliarijos Seimo ryšių su visuomene skyrius
Tel.: 2 396 211
vasink@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.