Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Pramonininkai aptars, ar pramonės lūkesčiai sutampa su atsinaujinančių energijos išteklių politikas braižiais politikais

2012-01-23

Sausio 24 d. 10.00 val. Lietuvos pramonininkų konfederacijos patalpose, Vilniuje (A.Vienuolio g. 8, IV aukštas, 402 kab.) vyks LPK Konsultacinis posėdis, kuriame bus pristatomi klausimai:

1. "Dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą „Efektyvus energijos panaudojimas", Komisijos komunikatas „Energetika 2020". 2011 m. Energijos efektyvumo planas. Lietuvos Respublikos pozicija (10.00 - 10.40 val.).
Pranešėjas: Habil. dr. Vaclovas Miškinis, LEI Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vedėjas.
Komentarai: Viktorija Sankauskaitė, EM Atsinaujinančių energijos šaltinių skyriaus vedėja
Kviečiami dalyvauti: Energetikos ministerijos, Aplinkos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, kiti mokslo, pramonės bei verslo suinteresuoti atstovai.
Klausimo aktualumas: ES Komisija, atsiliepdama į 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų Tarybos kvietimą imtis ryžtingų veiksmų, kad būtų panaudotas didesnio energijos taupymo potencialas, parengė naują efektyvaus energijos vartojimo planą. Efektyvaus energijos vartojimo priemones siūloma įgyvendinti siekiant platesnio ES efektyvaus išteklių naudojimo: pastatuose, transporto sektoriuje, pramonėje naudojant efektyvesnę energijos vartojimo įrangą, stiprinti energijos vartojimo auditą, diegti efektyvesnes energijos valdymo ir vartojimo priemones visoje energijos tiekimo grandinėje. Finansinė priemonių našta teks: viešajam sektoriui, pramonės sektoriui ir energijos gamybai, transporto sektoriui, vartotojų įtraukimui. Komisija siūlo planinius rodiklius nustatyti dviem etapais. Pirmame etape valstybės narės patvirtina savo planinius rodiklius ir programas. Komisija rems valstybes nares ir teiks joms priemones programų įgyvendinimui ir atidžiai stebės. 2013 m. Komisija pateiks gautų rezultatų vertinimą ir paaiškėjus, kad rodiklio pasiekti negalima, Komisija pasiūlys nustatyti teisiškai įpareigojančius 2020 m. nacionalinius tikslus.
2. Dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr.XI-1375 įsigaliojusio 2011 gegužės 24 d. (Valstybės žinios, 2011-05-24, Nr. 62-2936) įstatymą įgyvendinančių teisės aktų projektų pristatymas (10.40 - 11.30 val.).
Informuoja: Saulius Pikšrys, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos vykdantysis direktorius, Pijus Ralys, LPK Energetikos komiteto pirmininko pavaduotojas.
Pranešėjai: Arvydas Darulis, Energetikos Viceministras, Viktorija Sankauskaitė, Energetikos ministerija, VK ir EKK ir LITGRID atstovai.
Kviečiami dalyvauti: Seimo Aplinkos apsaugos komiteto, Energetikos, Aplinkosaugos, Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VK ir EKK), AB „LITGRID" ir kiti suinteresuoti atstovai.

Klausimo aktualumas: Dauguma pramonės, žemės ūkio, verslo, mokslo sričių atstovai norintys investuoti į elektros gamybą iš atsinaujinančių energetinių išteklių laukia galutinių sprendimų iš Energetikos ministerijos dėl paties įstatymo ar jo papildymo ir įstatymą įgyvendinančių poįstatyminių aktų įteisinimo. Nesant galutinio teisinio reguliavimo į vėjo, hidro ir bioenergetikos plėtrą ir nežinant ekonominio skatinimo principų nėra galimybės kuo greičiau pritraukti investicijas į šį labai svarbų energetikos sektorių. Svarbi vieša diskusija sekančiais klausimais: atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarka (aprašas), veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, kainų ir tarifų nustatymo metodika, prisijungimo tvarka prie veikiančių perdavimo ir skirstomųjų tinklų, aukcionų organizavimas ir kvotų paskirstymas.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.